Разясниха новата оперативна програма за наука и образование

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДнес – 10 март, в залата на Областен информационен център-Ямбол се събраха представители на образователни институции от област Ямбол. Акцент на срещата беше представянето на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) и нейната индикативна годишна работна програма за 2015 г. (ИГРП)

„България за първи път ще има достъп до средства от структурните и инвестиционни фондове на Общността за научни изследвания и технологична модернизация на изследователската инфраструктура, подпомагане на връзката на висшето и училищното образование с пазара на труда, на образователната интеграция и ученето през целия живот в самостоятелна оперативна програма“ – отбеляза Станислава Иванова, експерт в ОИЦ-Ямбол.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОбщият бюджет на програмата възлиза на 1.37 млрд. лв. и е разпределен в четири приоритетни оси: научни изследвания и технологично развитие; образование и учене през целия живот; образователна среда за активно социално приобщаване и техническа помощ.

Основните цели на ОП НОИР, в контекста на стратегията „Европа 2020“ са повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания, намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 11% и увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34 годишна възраст.
Програмата е единствената за новия програмен период, която е с мултифондово финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПред гостите бяха представени седемнадесет процедури заложени в ИГРП на оперативната програма за 2015 г.

Първата от трите основни приоритетни оси на програмата – “Научни изследвания и технологично развитие” има бюджет от близо 545,8 млн. лв. средства от Европейския фонд за регионално развитие. Сред приоритетите, които са заложени тук, е повишаването на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите.

Втората основна приоритетна ос – “Образование и учене през целия живот”, е с бюджет от близо 504,6 млн. лв. средствата са от Европейския социален фонд.Тя е свързана с другата водеща цел на новата оперативна програма – да се подобри достъпа до висше образование и да се увеличи делът на завършилите висше образование между 30-34 годишните до 36%. Предвиждат се стимули за мотивиране на младите хора да завършат висше образование чрез стипендии и студентско кредитиране.

Третата основна приоритетна ос – “Образователна среда за активно социално приобщаване”, ще инвестира чрез Европейския социален фонд  общо 266,2 млн. лв. за активно приобщаване и за социално-икономическа интеграция. По тази приоритетна ос се цели изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и неговата успешна реализация и  социализация. Тя залага и на ефективната интеграция в образователната система на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от други уязвими групи.

След представянето на презентацията, присъстващите имаха възможност да дискутират бъдещите възможности за европейско финансиране през този програмен период, от което могат да се възползват учебните заведения в област Ямбол.

About the Author :