Равнището на безработица в област Ямбол е 5,6 процента през юни 2019 г.

BT1Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Ямбол през месец юни е 3117 д. Сравнението с предходния месец показва намаление от 161 д. (с 4.9%), което е характерно за този месец на годината, когато предлагането на заетост е по-високо. Спрямо юни 2018 г. се отчита намаление от 373 д. или с 10.7%. В двете дирекции „Бюро по труда” броят на безработните лица е съответно 2005 души в Ямбол и 1112 души в Елхово, като в сравнение с миналия месец, броят на безработните лица в Ямбол е по-малък със 145 д., а в Елхово намалението е с 16 лица. Спрямо юни 2018 г. се отчита намаление само в Ямбол – с 406 души, а в Елхово има ръст от 33 души.

Равнището на безработица през месеца е 5.6%, като по този показател областта е на 11-то място по ниска безработица след област Русе (5.3%) и пред област Хасково (5.8%). Спрямо предходния месец се отчита намаление с 0.3 процентни пункта, спрямо ЮНИ 2018 г. има намаление с 0.7 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (5.2%) показва по-високо с 0.4 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, равнището на безработица през месеца е най-ниско в общините Ямбол (3.0%) и Тунджа (7.0%), а в Стралджа (10.3%), Елхово (12.9%) и Болярово (15.9%) то е по-високо. Спрямо май във всички пет общини се отчита спад на равнището на безработица, по-значителен в Стралджа и Болярово (с 0.7 и 0.9 процентни пункта), а в Ямбол, Тунджа и Елхово намалението е по-слабо – с 0.25, 0.34 и 0.04 процентни пункта. Сравнението със същия месец на м.г. показва намаление на равнището на безработица в четири общини на областта, особено значително в Стралджа (с 4.9 процентни пункта) и ръст в Болярово – с 2.9 процентни пункта.

През юни 2019 год. в бюрата по труда от област Ямбол са заявени общо 512 работни места (РМ), от които 486 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с предходния месец броят на общо заявените работни места е по-голям с 39 РМ, само поради увеличението на обявените места за първичния пазар (с 68), докато разкритите за вторичния намаляват с 29. Спрямо юни 2018 г. общо обявените работни места са повече с 23, като за първичния пазар те са нараснали с 53, а за вторичния са по-малко с 30.

Отраслите, в които на първичния пазар през месеца са заявени повече работни места са: “Административни и спомагателни дейности” (163), “Преработваща промишленост” (86), “Хотелиерство и ресторантьорство” (55), “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (34), “Строителство” (18), “Операции с недвижими имоти” (17), “Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” (12).

Длъжностите, за които са обявени най-много работни места са за: сезонен работни, работник, оператор, машинен оператор, монтажник, общ работник, учител, чистач/ хигиенист, камериер/камериерка, зидар пещи, кондуктор, тенекеджия. Списъкът с търсените от работодателите работници и специалисти се допълва от други професии, за които са обявени под 10 работни места.

Започналите работа безработни лица през месеца са общо 321, от които 255 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 66 безработни, като 10 от тях са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а 56 – по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

About the Author :

1 Comment to “Равнището на безработица в област Ямбол е 5,6 процента през юни 2019 г.”
  • TOTO
    July 30, 2019 - Reply

    Отлично е 11 място в България,от 28 области.

Leave a reply