Работна среща с читалищните секретари

???????????????????????????????На 25.03.2016 г. в конферентната зала на Община „Тунджа”, се проведе работна среща с представители на читалищата от територията на общината.

В срещата взеха участие Станчо Ставрев – заместник- кмет на община „Тунджа”, председатели на читалищни настоятелства и читалищни секретари, представители от РЕКИЦ Ямбол, експерти от общинската администрация.

???????????????????????????????По първа точка от дневния ред, Иванилина Йовчева, експерт „читалища” от РЕКИЦ Ямбол, представи на присъстващите новите правила за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищни сдружения, които влизат в сила със заповед на министъра на културата № РД09-611 от 11.09.2015 г.

По втора точка бяха обсъдени насоки за разпределението на субсидията  между читалищата на територията на общината.

???????????????????????????????Бе направен коментар на представените протоколи от провелите се вече отчетни събрания по населени места.

Беше обсъден проекта на програмата за провеждане на тържествата по случай празника на общината и ангажиментите на читалищата по организацията на проявите.

На срещата се обсъди и отчетността по проект „Нова възможност за младежка заетост“; схема „Младежка заетост“ към ОП РЧР 2014 – 2020. По нея към момента са одобрени 16 народни читалища от територията на община „Тунджа“.

Схемата “Младежка заетост“ предоставя възможност на работодатели да заявят работни места за стажанти или обучаващи се по време на работа, за които основните изисквания са да са на възраст до 29 г., включително и да са регистрирани в Бюрото по труда. Читалищата от община „Тунджа” се възползваха пълноценно от тази възможност, в качеството им на работодатели.

About the Author :