Работна среща с директори на училища и детски градини

DSC01066На провелата се на 15 август 2016 г. работна среща с директорите на училищата и детските градини от община “Тунджа”, бе обсъдена готовността за стартирането на новата учебна 2016/2017 година.

Участие в работната среща взе Нанка Василева, ст. експерт в Регионално управление на образованието-Ямбол.

Заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев коментира с директорите новите моменти, които са факт с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 1 август тази година.

Добринка Ангелова – началник отдел „Образование и предучилищна подготовка“, обсъди с директорите на учебните и детски заведения прогнозните натурални показатели за новата учебна година. Специален акцент бе поставен върху броя на паралелките и групите в учебните и детските заведения, както и върху продължаването на устойчивата политика за целодневна организация на образователния процес в рамките на цялата общинска образователна инфраструктура.

В хода на работната среща подробно беше обсъдена възможността за кандидатстване на общината, като заявител за общинските детски градини и училища по схеми „Училищен плод” и „Училищно мляко” със срок до 20 септември 2016 година.

Заместник-кметът Станчо Ставрев изрази увереност, че утвърдилото се вече добро партньорство между община – училище, детска градина и местна общност, отново ще намери потвърждение и в реализирането на проекта „Заедно” – споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”, който е в интерес и подкрепа на всички деца на територията на община „Тунджа“.

По проекта е подписан Договор БФП№BG05M2OP001-3.001-0106 от 01.08.2016г., финансиран по Схема BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по договора е 377 956,29 лв. Партньори по проекта са петте общински градини, начално училище „Васил Левски”, с. Завой и ЦОПСИ – гр. Ямбол.

 

About the Author :