Пътуващи театрални работилници за деца и възрастни по проект «Пъстра палитра – иновации за приобщаване»

На 10 май 2021 г от 11 часа в двора на детската градина в с. Бояджик, община „Тунджа“ се проведе първата от поредица пътуващи театрални работилници за деца и възрастни.

Пътуващата театрална работилница включва интерактивно представление – импровизация за куклен театър по приказката на Елин Пелин „Дядовата ръкавичка“.

Изпълнител на дейността е Държавен куклен театър „Георги Митев“ – Ямбол. Постановката е на Съби Събев, сценография и кукли: Павлина Василева, музика – Георги Гарчов. Участват актьорите Жулиета Николаева, Ангел Попов, Калина Баракова и Димитър Димитров. Събитието е в изпълнение  на Дейност 3 „Пътуваща театрална работилница за деца и възрастни /родители и учители/“ по проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване“ с Регистрационен номер на договора BG05M2OP001-3.014-0003-C01, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез водено от общностите местно развитие BG05M2OP001-3.014 „МИГ –Тунджа – мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“.

Пътуващата театрална работилница има за цел да насърчи общуването между деца, родители и значими възрастни, да подкрепи процеса на предучилищно образование, социализация и възпитание чрез мъдростта и естетиката на кукления театър.

В интерактивния спектакъл са включени песни и игри, в които децата, родителите и значимите възрастни участват пряко.

Актьорите ще запознаят децата и родителите с процеса на подготовка на един спектакъл, с куклите, декора и реквизита на интерактивното представление, което е подготвено специално във връзка с проектната дейност. Спектакълът утвърждава толерантните взаимоотношения и сътрудничеството между различните участници за постигане на обща цел – добруването и благополучието на всички.

Пътуващи театрални работилници с начален час 11 часа ще се проведат по график и в други общински детски градини и групи към тях в населени места на територията на община „Тунджа“:

-11 май 2021 г.  – Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево

(при неподходящи атмосферни условия в салон на НЧ, с. Тенево);

-12 май 2021 г. – Детска градина „Дечка Сюлемезова“,

с. Веселиново, община „Тунджа“, област Ямбол;

-13 май 2021 г.  –  Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол;

-14 май 2021 г.  –  Детска градина „Щурче“, с.Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол.

About the Author :

Leave a reply