Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Ямбол през 2013 година

През 2013 г. на територията на област Ямбол са регистрирани 58 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 73, а на убитите – 5 души. В сравнение с 2012 г. се наблюдава спад както на ПТП, така и на убитите и ранени лица в областта, съответно с 29.3, 37.5 и 18.0% (фиг.1).

stat

Фиг. 1. ПТП, убити и ранени по години в област Ямбол

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 56, или 96.6% от общия брой за областта. С най-голям брой от виновните водачи са тези управлявали лични МПС – 45 лица или 80.4%.

През 2013 г. най-голям брой ПТП е регистриран през месец август – 10, следван от месец юни – 8, и месеците май и ноември – с по 6 ПТП. Броят на ранените е най-голям през месец август – 20, чийто дял е 27.4% от общо ранените за годината. Загинали лица има през месеците юни и декември – по 2, а през август – 1.
По дни от седмицата, най-голям е броят на ПТП регистрирани в събота и неделя – по 11, съответно с 13 и 18 пострадали, а най-малък в сряда – 6 ПТП с 6 ранени.
Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:
– Деца и младежи под 15 години – 12.3%;
– От 15 до 24 навършени години – 16.5%;
– От 25 до 64 навършени години – 53.4%;
– Над 65 навършени години – 17.8%.
От общия брой на ранените участници в движението при ПТП с най-висок дял са пътниците – 38.4%, следвани от водачите на МПС – 37.0% и пешеходците – 24.6%. При ПТП убитите водачи са 60.0, а убитите пътници – 40.0%. През годината няма убити пешеходци.
През 2013 г. на територията на област Ямбол 60.3% от ПТП са регистрирани в населените места, съответно с 37 ранени и 1 убит, останалите 39.7% са регистрирани извън населените места, съответно с 36 ранени и 4 убити.

По общини най-голям брой на произшествия е регистриран в община Ямбол – 26, съответно с 26 ранени и 1 убит, следват общините Тунджа – с 15 ПТП, 25 ранени и 3 убити, Елхово – с 11 ПТП, 14 ранени, без убити, община Стралджа – с 5 ПТП, 7 ранени и 1 убит. С най-малък брой произшествия е община Болярово – 1 ПТП с 1 ранен и без убити лица.

About the Author :