ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, УБИТИ И РАНЕНИ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

През 2014 г. на територията на област Ямбол са регистрирани 61 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 70, а на убитите – 8 души. В сравнение с 2013 г. се наблюдава нарастване както на ПТП, така и на убитите лица в областта, съответно с 5.2 и 60.0%, докато при ранените лица е регистриран спад с 4.1% (Фиг.1).

Фиг. 1. ПТП, убити и ранени по години в област Ямбол

2

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 59, или 96.7% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите управлявали лични МПС – 39 или 66.1%.
През 2014 г. най-голям брой ПТП е регистриран през месец април – 10, следван от месец септември – 9, и месеците юли и октомври – по 8 ПТП. Броят на ранените е най-голям през месец юли – 12, чийто дял е 17.1% от общо ранените за годината. Загинали лица има през месеците април и ноември – по 2, а през месеците март, май, юни и юли – по 1.
По дни от седмицата, най-голям е броят на ПТП регистрирани в сряда и събота – по 10, съответно с 10 и 11 пострадали.
Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:
– Деца и младежи под 15 години – 5.7%;
– От 15 до 24 навършени години – 12.9%;
– От 25 до 64 навършени години – 60.0%;
– Над 65 навършени години – 21.4%.
От общия брой на ранените участници в движението при ПТП с най-висок дял са водачите на МПС – 47.1%, следвани от пътниците – 32.9% и пешеходците – 20.0%. При ПТП убитите водачи са 50.0%, а убитите пътници и пешеходци, съответно 37.5% и 12.5%.
През 2014 г. на територията на област Ямбол 50.8% от ПТП са регистрирани в населените места – с 35 ранени и 1 убит, останалите 49.2% са регистрирани извън населените места, съответно с 35 ранени и 7 убити.

По общини най-голям брой на произшествия е регистриран в община Ямбол – 29, съответно с 35 ранени и 1 убит, следват общините Тунджа – с 16 ПТП, 16 ранени и 4 убити, Елхово – с 11 ПТП, 14 ранени и 2 убити. С най-малък брой произшествия е община Стралджа – с 5 ПТП, 5 ранени и 1 убит.

 Методологични бележки

При ползване на данните, публикувани в изданието, трябва да се имат предвид определенията, залегнали в Закона за движението по пътищата и Инструкцията на Министерството на вътрешните работи за регистриране, отчитане и анализ на пътнотранспортните произшествия.

Пътнотранспортно произшествие (ПТП) е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство (ППС) и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.
В зависимост от последиците пътнотранспортните произшествия се делят на:
– пътнотранспортни произшествия, предизвикали нараняване или смърт на участници в движението;
– пътнотранспортни произшествия, в резултат на които има само материални щети (повреда на път, пътни превозни средства, пътни съоръжения, товари, животни и други).
Според Закона за движението по пътищата:
– Моторно превозно средство е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.
– Загинал при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е убит на място или е починал в резултат на нанесените травми 30 дни след произшествието.
– Ранен при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е получил тежка, средна или лека телесна повреда по смисъла на чл. 128, чл. 129 и чл. 130 на Наказателния кодекс (НК).
– Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.
Повече информация и данни за пътнотранспортните произшествия могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Пътнотранспортни произшествия/.

About the Author :