Първи търгове за 2016 година в община „Тунджа“

tundja 2Със заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев са насрочени първите за 2016 година търгове. Те ще се проведат на 16.02.2016 година от 9.30 ч.

На публичен търг за продажба се предлагат 17 урегулирани поземлени имота, за които не е осъществена процедура по промяна предназначението, съгласно глава III от раздел 5 от Закона за горите. Имотите са в землището на с. Победа ( лесопарк „Бакаджик“).

Продават се и общински терен в землището на с. Кабиле, както и масивна сграда в с. Роза, заедно с правото на строеж в дворното място, в което е построена.

В землището на с. Тенево – местността „Каблама”, се продава земеделска земя – изоставена нива, III /трета/ категория по КВС с площ от 3,000 дка. Продават се и дворни места в селата Асеново, Безмер, Симеоново, Ханово и Чарган.

Под наем за срок от 10 години се отдават 3 язовира. Те са в землището на селата Победа, Челник и Роза. Язовирите са първа и втора категория.

Стъпката за наддаване на предлаганите имоти е 5% от НТЦ. Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Времето за оглед на обектите, подаването на документи и внасянето на необходимите такси е до 15.02.2016 г.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

Информация за търговете може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на административната сграда на общината в гр. Ямбол и на тел.046 684 302 /303/, както и в сайта на община „Тунджа“ www.tundzha.net.

About the Author :