Първи търгове за април в община „Тунджа“

tundja 2Със заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев, са насрочени търгове, които ще се проведат на 12.04.2016 година, от 9.30 ч., в залата на общината.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа“и Заповед РД-0375 от 04.04.2016 година на кмета на община „Тунджа“, е обявен публичен търг за продажба на 17 урегулирани поземлени имота, за които не е осъществена процедура по промяна предназначението, съгласно глава III от раздел 5 от Закона за горите. Имотите са в землището на с. Победа.

Продават се и 5 общински недвижими имоти в регулацията на селата Асеново, Ханово и Чарган.

На публичен търг се предлага общински терен, представляващ други нестопански територии, с площ от 4,286 дка, в местността „Енчев рът“, по КВС в село Гълъбинци.

За предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти частна общинска собственост на територията на община “Тунджа”, се предлагат 2 помещения от масивни сгради в селата Безмер и Хаджидимитрово. Със спечелилите търга ще се сключат договори за наем, при заплащане на 100% от месечната наемна цена до 25 число на текущия месец.

Под наем за срок от 10 години се отдават 12 язовира на територията на общината. Те са в землищата на селата Голям манастир, Гълъбинци, Бояджик, Каравелово, Маломир, Роза, Симеоново и Челник. Язовирите са първа и втора категория.

Обявен е публичен търг на основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Заповед РД-0365 от 31.03.2016 година, за предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години, на част от имот – публична общинска собственост, в с. Веселиново. Със спечелилият търга ще се сключи договор за наем, при заплащане на 100% от месечната наемна цена до 25 число на текущия месец.

На търг по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, се предоставя правото на ползване за търговска дейност върху 150 кв.м., за монтиране на преместваеми съоръжения върху  част от имот  общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, представляващ  парк  с открит плувен басейн, в УПИ ІІ, в кв. 78 по плана на село Генерал Инзово, като спечелилият търга има право да разположи павилион или каравана с тента, маси, столове и обекти от развлекателен характер, а за нефабрично произведени павилиони /каравани/ да се изготви проект  с части архитектура  и конструктивна.

За продажба на общински движими вещи се предлагат:

– Колесен трактор /строителна машина багер/, Рег. № У 2359 ЕЕ, Рама №687651, Инв. № 8735 в описа на община „Тунджа“;

– Специален автомобил /бърза помощ/, марка „Шкода”, модел – 1203, регистрационен номер У 5476 А, Рама № SJ 0009, Двигател № 14433912, Инв. № 2202 в описа на община „Тунджа“

Стъпката за наддаване на предлаганите имоти е 5% от началната тръжна цена.

Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Времето за оглед на обектите, подаването на документи и внасянето на необходимите такси е до 11.04.2016 г.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Информация за търговете може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на административната сграда на общината в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 и на тел. 046 684 302 ; 046 684  303, както и от сайта на община „Тунджа“ – www.tundzha.net.

About the Author :