Първа Спартакиада за клубовете на пенсионера в “Тунджа”

На 23 октомври 2020 г., от 11.00 часа, на стадиона в с. Межда, община „Тунджа“ ще се проведе Първа Спартакиада за клубовете на пенсионера, която е част от изпълнението на дейност 5 „Социализиращи инициативи за деца и възрастни в риск, включително с увреждания и техните семейства“ по проект „Социална платформа „Тунджа“- възможности за активно включване в малките населени места от селски тип“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.077 МИГ-Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

About the Author :

Leave a reply