Първа оперативка с кметовете и кметските наместници в „Тунджа“

???????????????????????????????Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев проведе първата за 2015 година оперативка с кметовете и кметските наместници. Ръководството на общината постави важни за месеците януари и февруари задачи в основните направления за работа.

В хода на оперативката беше обърнато внимание за стриктно спазване на общинските наредби и санкциониране на нарушителите. Във връзка с разработването на новия годишен план за паша на животните на територията на община „Тунджа“ бяха дадени указания в срок до 10 февруари собствениците на едри и дребни животни да бъдат запознати с картния материал на свободните пасища и мери. До 15 февруари е срокът за подаване на молби до кмета на общината за ползване на места за паша. В молбата собствениците изрично трябва да отбележат, че нямат задължения към община „Тунджа“ към момента на кандидатстване за общински имоти. В обобщената информация кметовете трябва да посочат пасищата за общо ползване от стопани с по-малък брой животни, както и прокарите за селскостопанските животни до местата за паша и водопой. По повод зачестилите оплаквания на граждани от близостта на пчелини до домовете им, акцентирано беше върху информираността на собственици на пчели да спазват изискванията на Закона за пчеларството. Припомнено беше, че те имат възможност да ползват срещу наем или закупуване на определените от общината места за изнасяне на пчелините.

???????????????????????????????Кметът на общината акцентира на нови моменти в разработката на проекта за бюджет 2015 и основни параметри на строителната програма.

От месец април ще стартира своята работа ново общинско звено, чиято основна цел ще бъде подобряване благоустройственото и екологично състояние на населените места. Предвижда се то да бъде съоръжено с подходяща малогабаритна техника и инструменти. В бюджета ще бъде заложено и закупуването на още един многофункционален багер, както и самосвал.

През същия месец ще започне изпълнението на Общинска програма за временна заетост. Тя има за цел да намали безработицата в общината и да даде възможност на кметовете по места по-успешно да се решават наболели за селата проблеми. Програмата ще бъде с продължителност седем месеца и ще осигури работа на над 30 лица, които не е задължително да бъдат регистрирани в Бюрото по труда. В села с над 400 жители лицата ще бъдат назначени на цяла бройка, а под 400 – на четиричасов работен ден. Кметовете на населени места сами ще направят подбора. Общината финансира работна заплата и съответните осигуровки.

От месец септември стартира и една изключително добра социална придобивка за младите семейства. Родителите ще бъдат изцяло освободени от такси за своите деца, посещаващи детски градини и ясли. Освен финансовия ангажимент, който общината поема, по този начин се цели 100% обхват на децата в детските градини, както и тяхното социализиране и възпитание в най-ранна възраст.

За подобряване на техническата инфраструктура, най-много средства в бюджета ще бъдат заложени за подобряване състоянието на уличната мрежа и четвъртокласната пътна мрежа, където потребностите са огромни.

Кметът Георги Георгиев сподели, че бюджет 2015 ще бъде най-високия стартов бюджет в 28-годишната история на община „Тунджа“ – над 15 милиона. Той ще даде възможност да се реализират по най-добрия начин заложените общински политики в полза на гражданите и подобряване условията за живот и работа на населението в община „Тунджа“.

About the Author :