Публични информационни системи

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ офиса на Областен информационен център-Ямбол се проведе работна среща с представители на фондообразуватели на Държавен архив – Ямбол на тема: „Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН)“.

Мария Никова, управител на Областен информационен център – Ямбол представи информационната система. Достъпен от единния портал www.eufunds.bg „Публичния модул” предоставя обобщена информация за финансовото изпълнение на оперативните програми. ИСУН предоставя данни за проектите, които се изпълняват при бенефициентите и за изпълнителите на проектите. На потребителите се дава възможност да създават собствени справки, за детайлно търсене по комбинация от различни критерии и ключови думи. Модул „Електронни услуги за бенефициенти“ подпомага бенефициентите при подаване на проектни предложения и отчитане изпълнението на проектите пред договарящия орган, осигурява възможности за следене текущото състояние на изпълнението, както на процедурата така и на проекта от страна на бенефициента.

Предоставянето на електронни услуги на бенефициентите е свързано с ускоряването на процедурите по кандидатстване и разширяване на възможностите за ползване на структурните инструменти на ЕС. Електронните услуги са предпоставка за добро управление, наблюдение и отчитане на напредъка по изпълнение на проекти от бенефициентите и повишаване доверието на хората към правилното управление на средствата предоставени от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз.

Експертите от Държавен архив – Ямбол представиха публичната версия на Информационна система на държавните архиви (ИСДА), която съдържа архивни описания за архивираните документи, приети в държавните архиви за постоянно съхранение и дигитални обекти, възможности за търсене и работа с информационната система. ИСДА включва служебна и публична част. Служебната част е софтуер за управление на основни архивни процеси, а публичната част осигурява възможност за търсене и извличане на информация по справочния апарат – архивните описания на всички държавни архиви в структурата на Държавна агенция “Архиви”, както и достъп до част от дигиталните копия от дигиталния архив на агенцията. Публичната част е достъпна за всички потребители на архивна информация през Интернет страницата на агенцията. ИСДА дава възможност за търсене и преглеждане на информация както в рамките на един архив или комбинация от архиви, така и в отделни нива на описание.

About the Author :