ПТГ „Иван Райнов” е предложена за удостояване с Наградата на Ямбол за 2022 г.

 

Ямбол, 21.03.2022 г.

Професионална техническа гимназия „Иван Райнов” е предложена да бъде удостоена с Наградата на Ямбол за 2022 г. Инициативата за това е на педагогическия екип на училището, а предложението вече е внесено в община Ямбол.

Наградата на Ямбол се връчва ежегодно на граждани и юридически лица за значителен принос в развитието на града. Като педагогически екип считаме, че ПТГ „Иван Райнов” има безспорни, многобройни, дългогодишни и значителни заслуги за развитието и просперирането на нашия град, казват преподавателите.

Училището е създадено през 1947 година и тази година отбелязва своя 75-годишен юбилей. То е най-старото, съществуващо и досега професионално училище. През годините е дало професионално образование на повече от 7000 ученици, подготвени от стотици квалифицирани преподаватели.

Ето и още от мотивите към предложението.

Училището са завършили редица изявени личности, реализирали се във всички сфери на обществения живот. Сред тях са Проф. Кос­та Мла­де­нов – ар­хи­тект и пре­по­да­ва­тел в Бъл­га­рия, Сащ и Япо­ния, проф. Сте­фан Пе­нев – пре­по­да­ва­тел  в  ТУ – Со­фия, проф. Ко­льо Мин­ков-БАН, Ди­ми­тър Бе­зу­ха­нов- ди­рек­тор на НППА “Д. Бла­го­ев”- Ям­бол, Ге­ор­ги Ко­ми­тов – зам.- ди­рек­тор на ХЕС Ям­бол,  Ата­нас Бо­ев – ди­рек­тор на За­вод за ка­у­чу­ко­ви из­де­лия – Ям­бол, Ге­ор­ги Пет­ров – ди­рек­тор на Ме­тал­хим-прог­рес- Ям­бол, Ди­ми­тър Де­ли­мир­чев – директор на “Си­ла АД” -Ям­бол,  ар­тис­ти­те Ге­ор­ги Ма­ма­лев, Ге­ор­ги Ди­нев, Ата­нас Бон­чев, по­е­ти­те Доб­ро­мир То­нев, Тен­ко Те­нев, Пе­йо Ка­ра­пе­ев, хо­ре­ог­ра­фът  Ге­ор­ги Арис­ти­ди­ев и много други.

Не на последно място, гимназията носи името на Иван Райнов – най-големият дарител, познат в историята на Ямбол. Благодарение на дарените от него средства е построена сградата, където училището се помещава и досега – дело, съизмеримо с дарителския жест на братята Евлоги и Христо Георгиеви, построили Софийския университет.

Считаме, че удостояването с Наградата на Ямбол ще бъде както знак, че тачим паметта и делото на дарителя Иван Райнов, така и заслужено признание за дългогодишната дейност на училището, което несъмнено има значителен принос в развитието на града.

В тази връзка, на основание раздел II, чл. 11 и 12 от Правилника за наградите и отличията на община Ямбол, предлагаме ПТГ „Иван Райнов” да бъде удостоена през 2022 г. с Наградата на Ямбол за значителен принос в развитието на града и по повод 75-годишния юбилей.

About the Author :

Leave a reply