СЪОБЩЕНИЕ

1

2

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

ОБЩИНА БОЛЯРОВО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изпълнението на проект BG05M90P001-2.002-0236-C01 „Независим живот за жителите на община Болярово”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схемата на безвъзмездната финансова помощ BG05M90P001-2.002 „Независим живот”, община Болярово уведомява, че се удължава срока за включване на желаещи хора от град Болярово и селата на общината като потребители на услугата – до 22.03.2016 г. включително.

Услугите са насочени към:
– лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване живеещи в малките населени места на територията на община Болярово;
– възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, живеещи в малките населени места на територията на община Болярово.

Социалните услуги се предоставят в домашна среда, съобразно индивидуалните нужди на потребителите, на основание извършена социална оценка на потребностите от почасови грижи.

ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ТРИ ТИПА ПОЧАСОВИ ДЕЙНОСТИ:
• дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социално носоченост;
• дейности за социална подкрепа и социално включване;
• комунално-битови дейности.

Участие в проекта могат да вземат само лица, които не са потребители на тези услуги по проекти или по други програми.
Услугите се предоставят след сключване на договор между община Болярово и потребителя и въз основа на индивидуален план за всеки потребител.
Всички желаещи да ползват предвидените по проекта социални услуги, в срок до 22.03.2016 г. могат да подадат следните документи на адрес: гр. Болярово, ул. „Димитър Благоев” №7 ет.1 стая № 4. Образците на заявленията ще бъдат достъпни и като прикачени файлове към настоящата обява:
1.заявление по образец;
2.лична карта – копие;
3.ТЕЛК решение – копие и/или копие от медицинска епикриза, медицинско удостоверение от личен лекар за необходимостта от грижи в домашна среда.
Повече информация за условията на проекта може да получите в община Болярово, тел.04741/6927 04741/6913

Проект  BG05M9OP001-2.002-0236-C01 „Независим живот за жителите на община Болярово”, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

 

About the Author :