Профилактична скринингова кампания за определяне на личния риск от остеопороза

IMGP3505На 13 август 2015 г., Асоциация „Жени без остеопороза“ (неправителствена пациентска организация), съвместно с регионалните клонове „Информирани, здрави, работоспособни – ИЗРА”, със съдействието на община Болярово, проведе профилактични скринингови кампании за определяне на личния риск от остеопороза в рамките на проекта “Познавате ли риска си от остеопороза”.
Кампаниите включват измерване на костната плътност на остеометър скринингов тип и насочване на новооткритите случаи с намалена костна плътност за диагностика и лечение в центровете и специализираните кабинети по остеопороза, както и предоставяне на информационни материали. Измерването се проведе в залата на община Болярово на улица „9 семптември” №19 от 14 до 16 часа. Цената на едно измерване бе 10 лева.
Асоциация “Жени без остеопороза” е пациентска неправителствена организация, създадена през 1998 г., пълноправен член на Международната фондация по остеопороза (IOF) и Международния алианс на пациентските организации (IAPO). Целите на Асоциацията са свързани с: превръщане в национален здравен приоритет на ранната диагностика и лечение на остеопорозата, за избягване на значимите икономически, социални и емоционални щети, причинени от заболяването, взимане на мерки срещу заболяването преди първата фрактура; повишаване информираността за рисковите фактори и последиците от остеопорозата; мотивиране на хората в риск към действия, насочени към превенция, диагностика и лечение на заболяването; осигуряване на ранен достъп до измерване на костната плътност; лобиране за повишаване на реимбурсиране на медикаментите за лечение на остеопорозата.

About the Author :