Проучване “Статистика на доходите и условията на живот в област Ямбол през 2019 г.”

НСИПрез март 2019 г. Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2019”. Изследването се прави паралелно във всички държави – членки на ЕС с обща методология и инструментариум и има за цел да установи доходите на домакинствата и условията на живот. Тези данни са основен източник на информация за сравнителен анализ на бедността и социалната изолация за всички европейски страни.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 8 600 домакинства, разпределени във всички области на страната. Извадката се състои от шест ротационни групи, като всяка година една от ротационните групи отпада от наблюдението и се заменя с нова. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години.

В периода март – май 2019 г. избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Населените места на територията на област Ямбол, в които ще се анкетират определени домакинства са следните:

Община Болярово – с. Попово;

Община Елхово – гр. Елхово и селата: Изгрев, Лесово и Малък манастир;

Община Стралджа – гр. Стралджа и с. Зимница;

Община Тунджа – селата: Безмер, Бояджик, Генерал Инзово, Голям Манастир, Каравелово, Кукорево, Победа, Търнава и Ханово;

Община Ямбол – гр. Ямбол.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване „Статистика на доходите и условията на живот” може да се намери в сайта на НСИ в рубриката „Статистически данни”, подрубрика „Социално включване и условия на живот”.

От Националния статистически институт предварително благодарят на домакинствата за сътрудничеството при представянето на страната ни в Европейската общност!

About the Author :