ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

През 2014 г. броят на водените на отчет в Детска педагогическа стая (ДПС)[1] в област Ямбол малолетни и непълнолетни лица е 252, в т.ч. заведени на отчет за първи път през годината – 92. (Фиг. 1.)

 

Фиг. 1. Малолетни и непълнолетни, водени и заведени на отчет в ДПС

в област Ямбол през периода 2010 – 2014 година

1

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС в област Ямбол малолетни и непълнолетни лица през 2014 г. са:

  • Малолетни са 19.4%, а непълнолетни – 80.6%;
  • Момчета са 85.3%, а момичета – 14.7%;
  • Учащи са 67.9%;
  • В криминогенна среда живеят 12.7%.

През 2014 г. 97 (38.5%) малолетни и непълнолетни лица са снети от отчет в ДПС. От тях 57 или 58.8% – поради навършване на 18-годишна възраст, 36 (37.1%) – поради поправяне на поведението, и 4 (4.1%) – на други основания.

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2014 г., са 64. От тях 73.4% са момчета и 26.6% – момичета. За „бягство от вкъщи” са регистрирани 29.7%, а 7.8% – за „употреба на наркотични вещества”.

През 2014 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления, е 95. С най-голям брой и относителен дял са извършителите на кражби – 76 (80.0%), в т.ч. на кражби от домовете – 29 лица (38.2%), от магазини или други търговски обекти – 15 (19.7%), взломни кражби – 11 деца (14.5%) (Фиг. 2).

 

Фиг. 2. Структура на малолетните и непълнолетните, извършители на престъпления

 по видове престъпления в област Ямбол през 2014 година

2

През 2014 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на област Ямбол са образували общо 182 възпитателни дела, като броят на решените дела е 108. В срок до 1 месец са приключили 70 дела (64.8%). Местните комисии са наложили 160 възпитателнимеркипо член 13, ал. 1 от ЗБППМН, като в 98 от случаите (61.3%) е наложена мярката „предупреждение”, в 22 (13.8%) от случаите – „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател”, в 6.9% от случаите „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи”. Мярката „предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца” е наложена на 11 деца (6.9%).

 Методологични бележки

Статистическите данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са разработени на базата на годишни данни, получавани от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви и престъпления.

Противообществена проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните.

В броя на водените на отчет в детските педагогически стаи през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати и от социално-педагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат ототчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през годината за извършени престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от ПД, ВУИ и СПИ.

В броя на преминалите през ДПС се включват всички малолетни и непълнолетни, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС.

Повече информация и данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетни могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк http://www.nsi.bg/Правосъдие и престъпност/.[1] Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

About the Author :