Противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2018 г.

НСИПрез 2018 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Ямбол са водени 171 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им намалява с 24, или с 12.3%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС в област Ямбол малолетни и непълнолетни лица през 2018 г. са:

  • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 79.5%;
  • Малолетни (8 – 13 г.) – 20.5%;
  • Момчета – 152 (88.9%);
  • Учат – 127 лица (74.3%);
  • Живеят в криминогенна среда – 79 лица (46.2%).

Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2018 г. е 1 441 на 100 хил. души от средногодишното население в областта на възраст 8 – 17 години.

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2018 г. малолетни и непълнолетни е 62, или 36.3% от всички водени на отчет лица, като 77.4% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2017 г. броят на новозаведените нараства с 55.0%.

През 2018 г. снети от отчет в ДПС са 41 малолетни и непълнолетни лица, или 24.0% от водените на отчет през годината:

  • поради поправяне на поведението – 26 лица (63.4%);
  • поради навършване на 18-годишна възраст – 15 лица (36.6%).

Противообществени прояви

 

За извършени противообществени прояви през 2018 г. през ДПС са преминали 141 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 101, или 71.6%, а момичетата са 40 (28.4%).

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:

  • „Употреба на психоактивни вещества“ – 17 лица (12.1%);
  • „Прояви на насилие и агресия“ – 12 лица (8.5%);
  • „Повреждане на обществена и/или частна собственост“ – 7 лица (5.0%).

Извършени престъпления

 

През 2018 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления, е 122.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 – 17 години. Извършители на кражби са 100 лица, или 82.0%. Най-висок е делът на извършителите на домови кражби – 42.0% и на взломни кражби – 18.0%.

 

 

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

 

През 2018 г. на територията на област Ямбол 23 деца са пострадали от престъпления, от които 3, или 13.0%, са момичета. Малолетни са 8 лица (34.8%), а непълнолетни – 15 (65.2%).  Най-голям е броят на малолетните и непълнолетните лица, пострадали от кражби на имущество – 6 лица (26.1%).

 

Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

 

През 2018 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на област Ямбол са образували 353 възпитателни дела, от които 226 (64.0%) са образувани по предложение на органите на полицията. Броят на решените дела през  годината е 160, като от тях в срок до един месец са решени 11 дела, или 6.9%. Прекратени са 206 дела (58.4% от образуваните възпитателни дела). В края на 2018 г. 5 дела, или 1.4% от образуваните, са останали несвършени.

През 2018 г. местните комисии са наложили 209 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 187 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 195 общественоопасни деяния.

 

Най-често налаганите възпитателни мерки са:

•   „предупреждение“ – в 110 случая (52.6%);

•   „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ – в 42 случая (20.1%);

•  „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи“ – в 21 случая (10.0%).

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните:

• Малолетни са 75 лица (40.1%), а непълнолетни – 112 (59.9%);

• Момчетата са 168 (89.8%), а момичетата – 19 (10.2%);

• 55.1% от децата, на които са наложени възпитателни мерки, са с основно образование (103  лица).

През 2018 г. 285 лица на възраст от 8 до 17 години са преминали през съществуващите на територията на областта консултативни кабинети. Обществените възпитатели са работили с 80 деца, а в 43 организирани кампании за превантивна дейност са обхванати 11 444 малолетни и непълнолетни.

 

 

 

About the Author :