Противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетни в област Ямбол през 2017 г.

1111Водените на отчет в Детска педагогическа стая малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. е 195, т т. ч. заведени за пръв път на отчет през годината – 40, съобщават от Националния статистически институт.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС в област Ямбол малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. са:

 • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 76.9%;
 • Малолетни (8 – 13 г.) – 23.1%;
 • Момчета – 166 (85.1%);
 • Учат – 165 лица (84.6%);
 • Живеят в криминогенна среда – 109 лица (55.9%).

През 2017 г. от отчет в ДПС са снети 53 малолетни и непълнолетни лица (27.2%). Причините за това са:

 • поправяне на поведението – 29 лица (54.7%);
 • навършване на 18-годишна възраст – 24 лица (45.3%)Противообществени прояви
 • За извършени противообществени прояви през 2017 г. през ДПС са преминали 112 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 79, или 70.5%, а момичетата са 33 (29.5%).
 • В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:
  • „повреждане на обществена и/или частна собственост“ – 17.0%;
  • „непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ – 13.4%.

  Извършени престъпления

  През 2017 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления, е 129.

  Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 – 17 години. Извършители на кражби са 97 лица, или 75.2%. Най-висок е делът на извършителите на домови кражби – 29.9% (29 лица) и на взломни кражби – 10.3% (10 лица).

  Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

  През 2017 г. на територията на област Ямбол 28 деца са пострадали от престъпления, от които 13, или 46.4%, са момичета. Малолетни са 11 лица (39.3%), а непълнолетни – 17 (60.7%).  Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 16 лица (57.1%). Следват пострадалите от блудство (4 лица) и телесна повреда (2 лица).

  Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

 • През 2017 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на област Ямбол са образували 329 възпитателни дела, от които 222 (67.5%) са образувани по предложение на органите на полицията. Броят на решените дела през  годината е 117, като от тях в срок до един месец са решени 40 дела, или 34.2%. Прекратени на различни основания са 205 дела (62.3% от образуваните възпитателни дела). В края на 2017 г. 19 дела, или 5.8% от образуваните, са останали несвършени.През 2017 г. местните комисии са наложили 174 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 147 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 149 общественоопасни деяния.

Най-често налаганите възпитателни мерки са:

•   „предупреждение“ – в 105 случая (60.3%);

•   „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ – в 20 случая (11.5%);

•   „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи“ – в 19 случая (10.9%).

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните:

• Малолетни са 49 лица (33.3%), а непълнолетни – 98 (66.7%);

• Момчетата са 126 (85.7%), а момичетата – 21 (14.3%);

• 65.3% от децата, на които са наложени възпитателни мерки, са с основно образование (96 лица).

През 2017 г. 200 лица на възраст от 8 до 17 години са преминали през съществуващите на територията на областта консултативни кабинети. Обществените възпитатели са работили с 110 деца, а в организирани кампании за превантивна дейност са обхванати 5 469 малолетни и непълнолетни.

About the Author :

Leave a reply