Променят обхвата на една от подвижните секционни избирателни комисии в община “Тунджа”

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД-07-1349

гр. Ямбол, 21.09.2022 г.

Във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., на основание чл.90, ал.1 от Изборния кодекс и чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация,

Н А Р Е Ж Д А М: 

Изменям и допълвам Заповед № РД-07-1247 от 07.09.2022 г. на Кмета на Община „Тунджа“ за образуване на избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия и утвърждаване тяхната номерация и обхват, както следва:

Текста на т.2 ПСИК № 051 – с обхват с. Коневец, с. Маломир и с. Тенево, с адрес: с. Коневец, ул. „Тунджа“ № 34, сградата на НЧ „Д-р Петър Берон – 1941“.

Става:

т.2 ПСИК № 051 – с обхват с. Коневец, с. Маломир, с. Тенево и с. Драма с адрес: с. Коневец, ул. „Тунджа“ № 34, сградата на НЧ „Д-р Петър Берон – 1941“.

Копие от Заповедта да се изпрати на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ в област Ямбол и Районната избирателна комисия – Ямбол.

Заповедта да се обяви публично в сайта на общината, в населените места и чрез средства за масово осведомяване.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред Областния управител на област Ямбол, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината. 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ     /п/

Кмет на Община „Тунджа”

 

 

 

About the Author :

Leave a reply