Проект осигурява работа за 30 трайно безработни в община “Тунджа”, по общинска програма назначават още 23 души

DSC01244В края на миналата седмица община „Тунджа“ подаде заявка по проект BG05M9OP001-1.028-001 „Работа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.  Целта на проекта е преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда, както и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица, включително лица в неравностойно положение на пазара на труда, от райони с високо равнище на безработица над средното за страната през предходните 12 месеца. При одобрение на заявката в община “Тунджа” ще бъдат назначени 27 продължително безработни лица.  На тях ще бъде осигурена заетост за 12 месеца, на осемчасов работен ден, на длъжност „работник поддръжка“. Тези лица ще започнат своята работа в кметствата на селата Безмер, Ботево, Бояджик, Веселиново, Видинци, Генерал Инзово, Генерал Тошево, Голям манастир, Дражево, Драма, Дряново, Завой, Коневец, Крумово, Кукорево, Меден кладенец, Миладиновци, Могила, Окоп, Савино, Симеоново, Скалица, Сламино, Тенево, Ханово, Хаджидимитрово и Чарган. Народните читалища от селата Бояджик, Ханово и Овчи кладенец също депозираха заявки по проект BG05M9OP001-1.028-001 „Работа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. При  одобрение на заявките им, ще бъде назначено по едно продължително безработно лице във всяко от трите читалища, на което ще бъде осигурена работа за 12 месеца, на осемчасов работен ден, на длъжност „Хигиенист“. За да се гарантира спазването на изискванията за принадлежност на лицата към целевата група, участниците следва да отговарят на определените по проект „Работа“ критерии за допустимост към момента, в който се включват в заетост при работодателя.

Отделно по общинска програма за заетост от бюджета на общината ще бъдат назначени още 23 безработни в останалите села на общината, за да може във всяко село да има поне по един безработен, който ще подага да поддръжката и чистотата в населените места.

По общинската програма работниците ще бъдат назначени най-късно от 1 април, а по националната – назначението ще стане възможно най-бързо, след като бъдат одобрен проектът.

About the Author :