Проект „Осигуряване на топъл обяд в община „Тунджа”

TUNDJAОт  1.07. 2015 г. стартира доставката на услуги по проект „Осигуряване на топъл обяд в малките населени места от селски тип в община „Тунджа”. Проектът се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция тип – 3, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд”.

Проектът ще се изпълнява на територията на 16 населени места от община „Тунджа”: Победа, Челник, Асеново, Сламино, Робово, Каравелово, Могила, Чарган, Търнава, Стара река, Козарево. Болярско, Безмер, Бояджик, Гълъбинци и Златари, като в последните пет села на жителите за първи път е предоставен достъп до услуга, включваща осигуряването на безплатно обедно хранене. Приготвянето и доставката на храната ще се извършва чрез  Домашен социален патронаж с. Болярско и Общинско социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж”, с. Победа.

Достъп до социална услуга ще се осигури за 100 нови потребители, живеещи в материално лишение, отговарящи на изискванията и критериите за включване в една от следните целеви групи:

–  Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход,

–    Неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца;

–   Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии;

–  Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане.

Осигуреното проектно финансиране е в размер на 31 153.50 лв.

Реализацията на настоящия проект е част от целенасочената социална политика, която община „Тунджа” развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация в малките населени места.

About the Author :