ПРОЕКТ НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД НПО В ОБЛАСТ ЯМБОЛ на СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ /ЦОПСИ/

Проектът „Нови перспективи пред НПО в област Ямбол” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в

България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg)

2

 

1

МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В ЯМБОЛ

Възможности и перспективи пред младите

През миналата година безработните младежи до 24-годишна възраст в Ямболска област са намалели със 147 души и в края на януари 2016 година са 487 души, което е 6.8 процента от всички регистрирани безработни. За същия период от време безработните млади хора до 29-годишна възраст в областта са намалели с 256 души и са 1219 или 17.1 на сто от хората без работа. Тези факти бяха съобщени от директора на Бюрото по труда в Ямбол Татяна Чанкова.
Въпреки тенденцията към намаляване на безработните млади хора и обстоятелството, че равнището на безработица в община Ямбол е значително по-ниско от средното за страната – 7.5 на сто, липсата на заетост остава сериозен проблем за младежите. В края на януари 2016 година безработните до 29-годишна възраст са 988 души, което е 17.8 на сто от регистрираните незаети лица. Особено тревожен е фактът, че повече от 20 процента от безработните с основно и с по-ниско образование са сред тези млади хора. Това неминуемо ни отвежда до проблема с ранното отпадане от училище, който години наред остава нерешен, въпреки множеството програми и мерки на управляващите и на неправителствени организации.
През тази година ще влезе в действие т. нар. ваучерна система на обучение, каза Чанкова. При нея лицензирана обучаваща институция, която е подписала споразумение с Агенцията по заетост, ще предоставя възможност на младежите да придобият определена професионална квалификация и ключова компетентност, ще се осигури и последваща заетост при работодател. Очаква се около средата на годината обучаващите институции да подпишат споразуменията с Агенцията по заетост.
Според Чанкова проблем пред младите безработни завършващи основно или средно образование е отказът им да се регистрират в Бюрото по труда. Това ги лишава от възможността да се ползват от неговите услуги като предлагането на работни места на първичния пазар на труда и включването в различни програми и схеми по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. С цел информиране на младите безработни с възможностите на бюрото да им помогне при намирането на работа служителите организират дни на отворените врати и преки разговори с тях.
Друга възможност за връзка на младите хора без препитание с Бюрото по труда са назначените младежки медиатори в общините Ямбол и Тунджа по програмата „Активиране на неактивни лица”, финансирана от националния бюджет.
Бюрото по труда не осъществява обратна връзка с ямболските предприятия за наетите от тях млади хора. Според Чанкова през последната година работодателите търсят да назначат не толкова млади и квалифицирани хора, колкото с добра мотивация за работа.
Продължава приемът на заявки от работодатели за разкриване на работни места по схемата „Младежка заетост” от новия програмен период на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, информират от Агенцията по заетостта.
По схемата работодателите могат да наемат младежи до 29 години включително в две направления – стажуване за усвояване на умения по придобита професия или специалност и обучение по време на работа по определена професия или специалност. Стажуването и обучението се извършват под ръководството на наставник, определен от работодателя. Наемането на безработни лица на разкритите работни места е по трудово правоотношение на пълно работно време за обучение по време на работа и за стажуване. Младежите, които желаят да се включат в схемата, трябва да са до 29 години и да са регистрирани в бюрата по труда. С предимство са младите, които имат регистрация в бюрото повече от три месеца.
По одобрените заявки, подадени в бюрата по труда в Ямболска област, работодателите търсят да наемат младежи като продавач-консултант, манипулант в промишлеността, оперативен счетоводител, сервитьор, технически сътрудник, пласьор на стоки, шлосер, техник, технолог на месо и месни продукти и други. Заявки се приемат до края на март или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.
Постепенното намаляване на безработицата сред младите хора и разкриването на нови работни места в Ямбол е вече очертана положителна тенденция. Проблемите при желаещите да започнат работа се коренят във възможностите на младите да отговорят на изискванията на работодателите за усвоена професия, а също и наличието на изградени трудови умения.

Този публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от сдружение ЦОПСИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

About the Author :