Проект „Новият полицейски лидер”

NPL 2На 18 юни в ОДМВР – Ямбол  се  проведоха поредица предсеминарни срещи  за запознаване на ръководния състав на ОДМВР – Ямбол и ОУПБЗН – Ямбол с предстоящите дейности по проект „Новият полицейски лидер” № КБ 12-22-1-1/23.01.2013г., реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Бенифициент на проекта е Института по психология  на МВР.

В рамките на срещите инсп. Галина  Чолакова – психолог в ОДМВР- Ямбол към  Института по психология – МВР представи пред участниците спецификата на трите обучителни модула:

– „Подбор и кариерно развитие”, целящ формиране на практически умения за планиране,  подбор и оценка на кандидати за постъпване на държавна служба, както и за вторична оценка и изготвяне на план за кариерно развитие;

– „Лидерски стил и мотивация”, с цел повишаване на управленската компетентност  и акцент върху лидерски практики, позволяващи формирането на устойчива мотивация, повишаване ефективността и създаване на условия за успешно екипно действие;

-„Психологични аспекти на управлението при разследването на криминални престъпления и овладяването на кризи”, насочен към повишаване на общата и специализирана психологична подготовка при разследване на престъпления и овладяване на критични инциденти.

Целта на проекта е модернизиране на управленско-административния капацитет в МВР чрез усъвършенстване на познанията и практиките на лидерство на ръководния състав в съответствие с ефективните управленски модели в организациите от сферата на сигурността. В рамките на проекта ще бъдат осъществени обучения на ръководители на структурни звена, за постигне на по – ефективно управление на екипите и реализиране на мисията и целите на Министерството на вътрешните работи.   Стартиращи през месец юли, обученията ще бъдат проведени във формат на групово-динамичен тренинг и интерактивен семинар, като е планирано да приключат през месец май на 2015г.

About the Author :