Проект за изменение на Подробен устройствен план в Стефан Караджово

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№  94-00- 969 /07.07.2016г.

Община Болярово на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че  е   изработен  Проект за  изменение  ПУП-ПРЗ за  ПИ с идентификатор  69208.501.533, идентичен с УПИ ІV-478, кв.39 по ПУП  и ПИ с идентификатор 69208.501.532, идентичен с УПИ V-477, кв.39 по ПУП на с. Стефан Караджово, община Болярово.

Проекта се намира в отдел УСТУ при община Болярово.

Заитересуваните лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението могат да разгледат проекта и направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

 

 

 

About the Author :