Проектът за бюджет на община Болярово за 2018 г. е в размер на 5 750 000 лева

SAM_2531 Болярово, 11.01.2018 г.

В размер на 5 750 000 лева е проектът за бюджет на община Болярово за 2018 г., стана известно на общественото му обсъждане, което се състоя днес. Това е с 283 134 лева, т.е. с 9,8 процента повече, отколкото стартовия общински бюджет за миналата година. От централния бюджет са 3 961 227 лв., т.е. 69 процента, собствените приходи са 1 532 426 лв. – 27 процента и преходният остатък е 256 347 лв. – 4 процента. Отбелязана бе съществуващата тенденция за намаляване на собствените приходи.

В разходната част най-голям е делът на парите за социално осигуряване и грижи – 30 процента. Следва делът на средствата за образование – 19 процента, които отиват за издръжката на двете училища – в Болярово и Стефан Караджово, и за детска градина „Здравец“ с филиалите й. На трето място се нареждат парите за общи държавни служби, т.е. за заплати на администрацията – 17 процента. Капиталовите разходи представляват 10 процента от общинския бюджет, икономическите дейности и услуги – 8 процента, БКС и опазване на околната среда – 6 процента, култура и спорт, това са пари предимно за читалищата– 4 процента и др.

SAM_2533Бюджетът е по-висок с 283 хил. лв. от стартовия за 2017 г., заради увеличението на минималната заплата и увеличението на субсидиите в образованието и социалните заведения, отбеляза кметът на общината Христо Христов. Новото е и, че на базата на искания, направени от местната власт, от 2018 г. училищата в Стефан Караджово и в Болярово, както и детската градина в Болярово заедно с филиалите й във Воден и Стефан Караджово вече стават със статут на защитени. Следствието е получаването на допълнителни средства за тях през 2018 г. Това ще намали дофинансирането им от общинския бюджет, което се прави години наред.

Кметът представи подробно инвестиционната програма на община Болярово. Капиталовата програма е подготвена на база предложенията от населените места. Исканията са били за над 2 млн. лв., само част от тях могат да се удовлетворят. Инвестиционната програма е за 1 039 000 лв., формирана на база 517 500 лв. целева субсидия от държавния бюджет, 83 хил. лв. собствени приходи, 316 хил. лв. – от ПУДООС и от държавата за изготвяне на Общ устройствен план. За основен ремонт на дълготрайни материални активи са предвидени 791 959 лв. Те ще отидат за: реконструкция на част от водопроводи в Стефан Караджово, Мамарчево, Голямо Крушево, Попово, Малко Шарково и Голямо Шарково; ремонт и кърпеж на улична пътна мрежа и четвъртокласни пътища; ремонт на общински пътища; основен ремонт на общински сгради; почистване и изрязване на дърветата в река Поповска във Воден и Попово. След проверка на над стоте общински язовири и предписанията за тях са заложени пари за ремонт на най-рисковите 6-7 водоема, намиращи SAM_2532се над населените места. Предвидени са средства за изработване на входни знаци на общината, 79 500 лв. са за компютри, косачки, лекотоварен автомобил за социалния патронаж, платформа за защитеното жилище и ултразвук за Центъра за социална рехабилитация в Болярово.

За придобиване на нематериални дълготрайни активи са заложени 167 хил. лв. – за изработване на Общ устройствен план; за закриване, рекултивация на съществуващото сметище в Болярово; за съфинансиране модернизация на уличното осветление.

Допълнително, но под условие, се залага списък на обекти за текущ ремонт със средства и приходи от общинския бюджет за 2018 г. Това са сгради на кметства, зала на читалището в Мамарчево, детската градина и училища, социални заведения, гробищни паркове, селски чешми – общо 162 хил. лв. Част от парите са от икономии от държавните заведения, други – при наличието на достатъчно общински приходи.

Проектобюджетът ще бъде разгледа в постоянните комисии на Общинския съвет и на сесия. По време на обсъждането от залата бяха направени предложения за купуване на климатици, компютър и уредба за детската градина, както и заявени други нужди.

 

About the Author :