Проектобюджетът на община Ямбол за 2021 г. е в размер на 80 861 282 лв.

Ямбол, 11.02.2021 г.

Проектобюджет в размер на 80 861 282 лв. предложи община Ямбол на общественото обсъждане, което се проведе на 10 февруари в голямата зала на общината. В бюджета е включен и преходният остатък от 2020 г. в размер на 16 762 030 лв.

От Централния бюджет общината очаква трансфер от 49 431 635 лв., от които 45 728 235 лв. обща субсидия, 3 126 200 лв. изравнителна субсидия и 577 200 лв. субсидия за капиталови разходи.

Общината планира да получи 18 363 492 лв. собствени приходи, от които 8 230 000 лв. от местни данъци, 1 718 701 лв. приходи от собственост, 6 224 000 лв. приходи от такси и 2 100 000 лв. приходи от продажба на нефинансови активи.

От планираните разходи, които също са 80 861 282  лв. – 50 219 096 лв. са за държавни дейности, 29 987 863 лв. са за местни дейности, а дофинансирането на държавните дейности от страна на общината ще бъде само в размер на 654 323 лв.

Повечето от половината разходи са за заплати, други възнаграждения и осигуровки – 45 503 252 лв. За издръжка са предвидени 23 121 128 лв., като близо 3 млн. лв. от тях са за текущи ремонти. Капиталовите разходи тази година са в размер на 10 188 701 лв., като в тях са и отпуснатите в края на миналата година от държавата средства за ремонт на зала „Диана“ и на улицата от бензиностанция „Шел“ до ул. „Атанас Кратунов“ общо за 6 500 560 лв. Средствата за резерв за непредвидени и неотложни работи са отново 300 000 лв.

Най-голям дял от разходите са за образование – 38 641 577 лв.; за жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната среда са 15 776 413; за култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело са 8 523 016 лв.; за социално осигуряване, подпомагане и грижи – 5 970 820 лв.; за общи държавни служби – 4 991 210 лв., докато за останалите сфери средствата са значително по-малки.

За първи път още на общественото обсъждане беше представен и списък на капиталовите разходи.

От тях 8 135 171 лв. са за основен ремонт, 1 885 863 лв. са за придобиване на дълготрайни материални активи, а само 17 392 лв. са за придобиване на недълготрайни материални активи.

Обектите за основен ремонт в капиталовите разходи са 16, от които 11 са прехвърлени от списъка на капиталовите разходи от предходната година за довършване, 2 са от целевите средства и само три са изцяло нови обекти – ремонт на товарна асансьорна уредба в Дом „Стари хора“ за 18 400 лв., проектиране на ул. „Проф. Нойков“ за 20 000 лв. и възстановяване на статуя „Диана с куче“ за 20 000 лв.

Дори и сред планираните капиталови разходи за придобиване на дълготрайни материални активи , които са 75 на брой, има такива, които се повтарят от миналата година, т. е. били са планирани, но не са извършени. Такива са най-вече разходите за детски градини – вентилации, стерилизатори и др.

Новото в тазгодишния списък за капиталови разходи е планираното проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води на 14 улици и едно блоково пространство. Нов обект е и изграждането на осветление по крайречната алея от входа на Градски парк до ресторант „Златен рог“ за 100 000 лв.

Нов обект е и паркинг между улиците „Елена Янкова“ и „Димитър Благоев“ за 240 500 лв. Ще се изгражда и скейт парк в Градския парк за 10 000 лв.

В този капиталов списък отново е заложено  проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на Ямбол този път за 242 645 лв.

20 000 лв. планира общината да даде за нови бетонови алеи в гробищния парк, същата сума е предвидена за паркинг система – бариера пак там, а 7400 лв. за изграждане на урнови стени.

За 5 бр. дървени къщички за търговия на открито и базари ще бъдат дадени  25 000 лв.

На самото обществено обсъждане бяха направени допълнителни предложения, но за тях и за повдигнатите въпроси „Делник“ ще напише отделно. Тепърва проектът за бюджет ще бъде гледан по постоянни комисии и след това гласуван на сесията на Общински съвет на 25 февруари.

About the Author :

2 Comments to “Проектобюджетът на община Ямбол за 2021 г. е в размер на 80 861 282 лв.”
  • бар рамбо
    February 13, 2021 - Reply

    Напишете повече за малоумието за забрана за 5G , ако е истина Шиков е абсолютно ненормален барабар с другарите от БСП . Ямбол ще стане за смях – ще забраняваме 5G ! Може да поискаме и да се отцепим в отделна селищна система ! Дураци !

  • джон голт
    February 14, 2021 - Reply

    Другари и другарю Шиков ако референдума не е неуспешен т вашия джоб ли ще платите разходите по провеждането му ?

Leave a reply