Проектобюджетът на община Болярово за 2019 година бе обсъден публично

IMG_8070Публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Болярово за 2019 година се проведе на 7 януари от 14 часа. Обсъждането откри председателят на Общински съвет – Болярово Атанас Дженков, като наблегна на важността му и призова към активно участие всички присъстващи. На общественото обсъждане присъстваха общинският кмет Христо Христов, заместник-кметът Нина Терзиева, секретарят на общината Мария Чанева, кметове и кметски наместници, общиски съветници, представители на общинската адмниситрация и социалните заведения, представители на регионални медии и граждани.

Мария Янчева (главен експерт «Бюджет и ФСД») разясни на присъстващите чрез презентация предложението за бюджета на общината за 2019 година.

От нейните думи стана ясно, че общинският бюджет е: финансовият план на общината; приходно-разходната сметка; израз на провежданата политика на местната власт. Общинският бюджет се съставя въз основа на: средства, заложени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година; планираните собствени приходи; реализирания преходен остатък.

IMG_8069Публичното обсъждане на проекта за общински бюджет на община Болярово за 2019 г. се провежда на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал.2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Общата сума на проектобюджета за 2019 година се очаква да достигне 6 400 000 лв. Това е с 650 000 хиляди повече от стартовия общински бюджет за миналата година. Предоставените средства от централния бюджет на община Болярово за 2019 година са общо 4 747 263 лв., което е 74 %. Собствени приходи са предвидени 1 390 644 (22 %), а преходният остатък – 262 347 лв. (4%).

Субсидията за финансиране на държавните дейности – 4 240 000 лв., което е с 448  626 лв. повече от 2018 г. Общата субсидия е 3 688 263 лв.; собствени приходи, дофинансиране и издръжка – 259 911 лв., субсидия за капиталови разходи – 29 733 лв. В местните дейности средствата са 2 160 000 лв., собствените приходи – 1 130 733 лв., общата изравнителна субсидия е 379 200 лв., субсидията за капиталови разходи – 552 267, а за зимното поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 97 800 лв.

IMG_8073Акцентите в разходната част на бюджета за 2019 г. са: общи държавни служби –1 083 311 лв. (16.9%); отбрана и сигурност – 171 612 лв.(2.7%); образование – 1 388 719 лв. (21.7%); здравеопазване – 45 501 лв. (0.7%);  социални дейности и услуги – 1 914 436 (29.9%);  лв.; БКС и опазване на околната среда – 612 000 лв. (9.6%); култура и спорт – 335 021 лв. (5.2%); икономически дейности и услуги – 749 400 лв. (11.7%); резервен фонд – 100 000 лв. (1.6%).

Общите планирани средства по капиталовата програма са в размер на 650 402 лв. Подробно на нея се спря заместник-кметът на общината Нина Терзиева. Тя разясни какви са планираните ремонти във всяко от населените места през следващите месеци (в това число: основен ремонт на дълготрайни материални активи, текущ ремонт на дълготрайни материални активи, изграждане на инфраструктурни обекти, придобиване на дълготрайни материални активи, придобиване на нематериални дълготрайни активи).

Госпожа Терзиева представи пред присъстващите и проектите, по които общината ще работи през годината, както и на какъв етап на одобрение и изпълнение е всеки от тях. Чрез   МИГ Елхово – Болярово е кандидатствано по няколко проекта: “Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение” (стойност на проекта: 42 457.09 лв. продължителност: 12 месеца – до 31.12.2019 г.);  „Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата   в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Голямо Крушево от община Болярово”(стойност на проекта: 98 652.00 лв., продължителност: 12 месеца – до 31.12.2019 г.); „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово и село Попово” (стойност – 51 574 лв., продължителност – 12 месеца, до 31.12.2019 г.); „Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово (стойност – 52 476 лв., продължителност – 12 месеца, до 31.12.2019 г.).

Проектите по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на общината са: „Изграждане на спортна инфраструктура на територията на община Болярово“ (стойност 97 694 лв., времетраене – 12 месеца, до 31.12.2019 г.), „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово”(стойност 1 173 159 лв., времетраене – 24 месеца, до 31.12.2020 г.). По Програма Европа на гражданите 2014-2020 г. ще се изпълнява проект „Действия на гражданите на Европейския съюз за умни исторически селища” (стойност на проекта: 285 864.11 лв. от които 40 309,66 лв. за община Болярово, времетраене – 24 месеца, до 31.12.2020 г.). Проектът към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Министерство на околната среда и водите е: „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в град Болярово”(стойност: 1 211 988.71 лв., продължителност: 12 месеца – до 31.12.2019 г.), а към  Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”:   “Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за предварително третиране на генерирани отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово.” (стойност на проекта: 9 719 500 лева, от които съфинансиране – 1 945 153 лв., съфинансиране от община Болярово – 57 000 лева, продължителност: 30 месеца – до 06.2021 г.).

Г-н Христов заяви, че има още етапи до приемането на крайния вариант на бюджета, затова очаква предложения и мнения, които ще бъдат взети под внимание. По негово мнение общината приключи добре финансовата година. През тази година има завишение, но трябва да се има предвид увеличаването на минималното работно възнаграждание и цените на много услуги и стоки, на водата и т.н. Трудности с бюджета ще имат социалните заведения, но не само на територията на общината, а и в национален мащаб.

Освен председателят на Общински съвет – Болярово Атанас Дженков и общинският кмет Христов, заместник-кметът, отношение взеха и други присъстващи. Жельо Желев (главен експерт по икономически дейности в общината), директорът на ОУ „Стефан Караджа“ Дора Карагьозова и други.

Закривайки срещата, общинският кмет заяви, че новите предложения ще бъдат обмислени и проектобюджетът, в своя краен вариант, ще бъде приет в края на месеца, на заседанието на Общинския съвет (на 30 януари 2019 година).

Лора Величкова

 

 

About the Author :

Leave a reply