Продължава проект „Нови възможности за грижа”

12345469_1000740086651194_9092961919536691443_nОбщина Болярово, като партньор на Агенцията за социално подпомагане, продължава предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”, по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Чрез нея 16 потребители, живеещи на територията на община Болярово, продължават да ползват  социалната услуга „Личен асистент“. Одобрените хора с увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване, хората над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, семействата на деца с увреждания и самотно живеещите тежко болни лица получават почасови услуги в рамките на определения им индивидуален месечен бюджет от часове. Това  помага за намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Предоставянето на услугите се извършва от 16 лични асистенти, които са преминали въвеждащо и поддържащо обучение. Качественото обслужване на потребителите се следи от екипа на проекта, които ежемесечно по график извършва вътрешен контрол, по отношение на предоставянето на социалната услугата от личните асистенти – договорените дейности, начина и времето на изпълнението им. До момента няма проблеми с предоставянето на социалната услуга „Личен асистент”- както от страна на потребителите, така и от страна на личните асистенти. Услугата е в процес на предоставяне до 29.02.2016 година.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

About the Author :