Продължава порочната практика на община Ямбол

OBSTINA_YambolОбщина Ямбол продължава с порочната практика да прави обществени поръчки за конкретни фирми, които са далеч от идеята за нормална конкуренция и водят до предизвестен край. Такъв е поредният случай, за който сигнализира председателят на Управителния съвет на Българската асоциация за пест контрол операторите Коста Чотов. Той е изпратил сигнал не само до кмета на община Ямбол, но и до централни и местни медии, с който алармира за груби нарушения в обявената процедура по Закона за обществените поръчки, която е съставена от ямболската общинска администрация.
В писмото до медиите се казва, че обявените условия в цитираната поръчка навеждат на точно определени изводи, че става въпрос за злоупотреба с обществени средства.
В конкретната обществена поръчка, която този път е за “Извършване на дезинсекция, дезакаризация, дезинфекция, дератизация на територията на община Ямбол; Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински детски площадки; Извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения и дворни пространства на общински обекти”, отново са посочени такива изисквания за техническо оборудване, което би имала само точно определена фирма.
Липсват конкретно посочени данни, за да може да се направи калкулация за дезинфекцията, а като капак на всичко е заложено фирмата да има и проверка от РЗИ за 2013 г., което дори не зависи от самата фирма, защото тези проверки не се правят ежегодно и са по график на здравната инспекция, но условието е заложено явно, за да се стегни кръга на участниците.
От Асоциацията твърдят, че нередностите, които сочат в сигнала, водят до извода за предварително обявен победител и настояват условията на обществената поръчка да се преразгледат, защото в противен случай ще останат с убеждението за грубо нагласяване на условията на конкурса и нерационално харчене на обществени средства.
За всички е ясно, че когато конкуренцията се елиминира по този начин, става въпрос и за завишена цена, защото тогава отпада вариантът фирмите да се съревновават по най-изгодна оферта.
Припомняме, че по същия начин община Ямбол направи обществените поръчки, за които кметът беше подсъдим по делата за общинския бюлетин, за почистването, за водопровода и др. Явно невъзможността на съда да докаже вината на ямболския кмет в преднамерена облага на конкретни фирми, заради несъвършенствата в закона, развързва ръцете на общинска администрация да твори нови и нови порочни обществени поръчки. Или иначе казано законно да нарушават закона, но не в обществена полза, а в полза на конкретни фирми, които естествено ще се отблагодарят порядъчно на когото трябва.

Диана Иванова

Изх. н-р 0059-Я/08.04.2014 г

123ДО
Г-Н ГЕОРГИ СЛАВОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

КОПИЕ:
ДО
Г-ЖА МЕГЛЕНА ПАВЛОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АОП
ГР.СОФИЯ

КОПИЕ
ДО
ГЛАВНИТЕ РЕДАКТОРИ НА
В-К „24 ЧАСА“
В-К „ТРУД“
В-К „168 ЧАСА“
В-К „НЕДЕЛНИК”
В-К „ЯМБОЛСВЯТ“
В-К „ВРЕМЕ“
В-К „ГЛАС“
БТВ
БНТ
„ДИАНА КАБЕЛ“

ОТНОСНО:ТЕНДЕНЦИОЗНО  И НЕЛОГИЧНО СЪСТАВЕНИ УСЛОВИЯ  В ПОКАНАЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ЯМБОЛ.
УВАЖАЕМИ Г-Н СЛАВОВ,
В качеството си на председател на УС на БАПКО бих желал да Ви информирам за неправилно формулирани  технически и юридически  условията на обявената покана на Община Ямбол за избор на изпълнител на “Извършване на дезинсекция, дезакаризация, дезинфекция, дератизация на територията на община Ямбол; Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински детски площадки; Извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения и дворни пространства на общински обекти”, а именно:
1. Изискване за наличие :
– специализирани автомобили,  с висока проходимост   – 4 (четири) броя;
–  генератори за топъл аерозол за мащабни третирания – 2 (два) броя;
– генератори за студен аерозол /УЛВ/ за мащабни третирания– 2 (два) броя;
–  моторни пръскачки  за влажна дезинсекция – 8 (осем) броя
Нищо в зададените обеми от дейности не изисква наличието на посоченото техническо оборудване. Същите дейности могат да се извършат и с по-малко техника в съизмерими срокове.Липсва изискван срок в които да се извършат дейностите ,както и показатели за постигнат ефект при обработките,което е гаранция за свободно тълкуване за качеството на извършената работа.
2.В точката за количества и обем на дейностите липсват каквито и да са числови показатели по които да се направи дори елементарна калкулация на предложени цени.Цената на всяка услуга е във функция с обема и срока за изпълнение.
3.В същата точка е налично разяснението ,цитирам: „3. Дезинфекция – включва дейности относно третиране на улици, дворове и жилищни площи.“
За всеки специалист с елементарни знания е ясно,че не съществува понятие дезинфекция без упоменаване на конкретни целеви организми,дезинфектанти и др. съществени детайли.
4.В изисквани документи е включено изискването :“ 5. Актуален протокол за извършена от РЗИ проверка за 2013 година“
Не съществува нормативен документ формулиращ това понятие.Проверките на фирмите оператори на ДДД се извършват според нормите на Наредба 3/2005 г на МЗ и там такова понятие или изискване за ежегодни проверки няма.
5.В Приложение 1 относно ценово предложение е добавена колона с изискване да се упомене „Срок на изпълнение на дка/час“.
Поради спецификата на операциите по ДДД не съществуват норми за час и това изискване е абсолютно измислено от човек непознаващ материята.Може и е редно да се заложат цели за постигане на определени безопасни норми на популации на вредни инсекти,гризачи и микроорганизми,но не и производителност на час.
6.В Необходими документи е налично изискване да се предостави „Документи удостоверяващи професионалната квалификация на лицата за извършване на дезинфекция на открити и закрити детски площадки и пясъчници и съпътстващи дезинсекционни и дератизационни дейности.
В националния класификатор за професии НЕ СЪЩЕСТВУВА понятието „професионалната квалификация на лицата за извършване на дезинфекция на открити и закрити детски площадки и пясъчници и съпътстващи дезинсекционни и дератизационни дейности.“ Има провеждани квалификационни занимания на частни начала на тази тема,но няма нормативен документ с такова понятие и квалификация.
7.В приложените формули за изчисление на предложените от кандидатите цени има свободни съчинения като:
1. Срок на изпълнение- К3 /време за изпълнение на дка/час /100 броя шахти/час/- Коефициент на тежест в общата оценка – 10 т.   Това условие не е критерии за качество или постигнати цели.
2. Финансово и икономическо състояние К2– Коефициент на тежест в общата оценка– 20 т
Изчислява се по формулата –
К2 = Р1n /Р1max/ Х20, където
Р1 max – представлява най-високия предложен  оборот от извършване на ДДД – дейности през последните три години /2011 г., 2012 г, 2013 г / от всички участници от заверено от участника копие на годишен счетоводен баланс за последните три финансови години /2011 г., 2012 г, 2013 г /
Р1 n – представлява оборота от извършване на ДДД – дейности през последните три години /2011 г., 2012 г, 2013 г / от съответния участник.
Горното изискване поставя нелогичен критерии за оценка без никаква връзка с качеството на предлаганите услуги и поставя в привилигировано положение точно определена фирма.
Г-н Славов,посочените нередности са само част от фактите, водещи до извод за предварително обявен победител в състезанието само с един участник и това е общо известен субект. Молим Ви ,да наредите преразглеждане на обявените условия за подбор на изпълнител.В случай на необходимост сме готови да Ви предоставим безвъзмездно наши експерти които да помогнат на служителите Ви да формулират правилно техническите задания в поръчката и да се постигнат търсените безопасни нива на целевите организми или нива на санитарен риск.В противен случай оставаме с убеждения за грубо нагласяване на условията на конкурса ,нерационално харчене на крупни обществени средства,а защо не и за корупция някъде в общинската администрация на гр. Ямбол.
Като обществено ангажирана професионална организация сме си поставили за цел борба с порочните явления в тази част на икономиката ни и се стараем да обърнем необходимото внимание на всички заинтересовани страни харчещи обществени средства,затова и си позволяваме да Ви алармираме в момента.

С уважение:
Коста Чотов
Председател на УС.

About the Author :