Продължава битката срещу опасно производство на хлор

челенПродължава битката на държавата срещу опасното производство на хлор на фирма „Континвест”, извършвано на площадката на бившето предприятие „Ямболен”. След извършена комплексна проверка на фирмата  в началото на миналата година от различни контролни институции бяха съставени множество актове и наказателни постановления, които са обжалвани в съда с променлив успех.

Проверката беше разпоредена от Ямболска районна прокуратура с участието на ДАНС.

Четири от наложените санкции по наказателни постановления са потвърдени от Ямболски районен съд, а три са отхвърлени.

В Административен съд – Ямбол е обжалвана и заповед за премахване на незаконен строеж – помпена станция с черпателен резервоар. Съдът е постановил, че жалбата е неоснователна и е отхвърлена, но решението може да се обжалва пред Върховен административен съд.

Потвърдените наказателни постановления от Районен съд – Ямбол за глоби от по 5000 лв. са за склад за пълни бутилки с течен хлор; за инсталация за производство на ферихлорид и резервоарен парк за ферихлорид разтвори и за инсталация за хлороунищожение с натриева основа до натриев хипохлорид –белина и  склад за съхранение на натриев хипохлорид –белина, защото строежите не са въведени в експлоатация от компетентен орган. Решението за склада за пълни бутилки с течен хлор дори е потвърдено и от Административен съд – Ямбол и е окончателно.

За „Противопожарен водоем с помпена станция“ Районен съд – Ямбол е потвърдил наложената с наказателно постановление глоба от 7000 лв., защото тя не съответства на Подробния устройствен план и не е изпълнена в съответствие със Закона за устройство на територията.

По три от делата, по които се обжалва наложена глоба от по 10 000 лв. за “Стенд за пневматично изпитване на съдове“; за „Инсталация за хлороунищожение с натриева основа до натриев хипохлорид – белина и склад за съхранение на натриев хипохлорид“ и за „Инсталация за производство на ферихлорид“, съдът е отменил наказателните постановления. Странно е, че един съдия приема, че посоченият срок на нарушението от 10 г. е валиден, а друг – че не е. Или иначе казано е важно при кой съдия ще ти се падне делото.

Има и други дела на „Континвест”, които все още нямат решение.

Освен санкциите, които контролните органи налагат на фирмата, през април 2017 г. Районна прокуратура е образувала досъдебно производство по чл. 353 „д” ал. 2., гласящ, че „който не по установения ред пусне или нареди да се пусне в експлоатация предприятие или инсталация, за чието функциониране се използват опасни вещества или смеси, и с това създаде опасност за живота или здравето на другиго или за причиняване на немаловажни вреди за околната среда, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева”.

Разследването все още продължава, очакват се резултатите от назначените експертизи.

Припомняме, че констатациите на държавните органи са, че при евентуално изпускане на хлор във въздуха ще се създаде реална опасност за здравето и живота, както на жителите на гр. Ямбол, който по данни от кадастрална карта се намира на около 2 500 м от площадката на фирмата, така и на населението на селата Роза, Ханово, Кабиле, Oкоп; ще бъдат засегнати, не само работещите в „Континвест“ ООД, но и служителите на намиращите се в близост производствени предприятия, както и редица животновъдни ферми и обработваеми земеделски земи. Затова те твърдят, че това производство крие потенциален риск за живота и здравето на населението от областта. В непосредствена близост до производствената база, се намира и защитена зона от общоевропейската екологична мрежа „Натура 2000“, а именно „Река Тунджа 2“. Последиците от евентуална авария и изтичането на хлор във въздуха, биха довели до нанасянето на недопустими и непоправими вреди на естественото състояние на природните местообитания на различните видове в рамките на защитената зона.

Факт е, че държавата се е задействала, но явно процедурите и по санкциониране на нарушителите и по разследването са дълги и тромави и затова ефектът от тях засега е нулев. Да не говорим, че фирмата като единствен износител на хлор печели достатъчно и нея не могат да я „съборят” санкции от по 5000 лв., независимо колко са многобройни.

Диана Иванова

About the Author :