Приходи от местни данъци и такси в община „Тунджа“

TUNDJA1По данни от отдел „Местни данъци и такси“, след приключване на първото тримесечие на 2015 година, в Община „Тунджа“ изпълнението на местните данъци е:

–          от патентен данък – 9 700 лв. – 47% от заложените в плана;

–          от данък върху недвижимите имоти –  93 800 лв., което се равнява на 31 % от заложения план;

–          от данък върху превозните средства – 115 300 лв., или 40 % от плана;

–          от данък при придобиване на имуществото – 107 000 лв. – 24% изпълнение;

–          от такса за битови отпадъци – 184 000 лв. или 30% от план – сметката;

–          от глоби  – 3 000 лв. – 10% от планираното.

Община „Тунджа” напомня на данъчнозадължените лица, че срокът за плащане с отстъпка на задълженията по местни данъци и такси изтича на 30.04.2015 г.Поканваме гражданите да се възползват от това свое право на касите на отдел „Местни данъци и такси” във всички населени места, както и по банков път; в пощенски клон чрез пощенски запис и в Административния център на общината.

About the Author :