Приключи проект «Подкрепа за достоен живот»

16От 1 януари 2015 година приключи социалната услуга «Личен асистент» и в община Болярово. Тази услуга се предоставяше по проект „Подкрепа за достоен живот” на АСП по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 “Алтернативи”. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът стартира през 2010 г. с план за обгрижване на 12 потребители – лица с увреждания,  обгрижвани от 12  лични асистенти.  Със заповед № РД08-44 от 23. 07. 2014г. срокът е отново удължен до  31.01. 2015 г., като услугата ще се предоставя до 31. 12. 2014 г. включително.

В община Болярово към настоящия момент са прекратени трудовите договори на 12 лични асистенти, както и тези на дванадесетте потребители, ползвали услугата.

Нови трудови или граждански договори ще бъдат сключвани само и единствено след указание на Агенцията за социално подпомагане при евентуално осигуряване на допълнителен финансов ресурс.

About the Author :