Приключва проект “Звено в услуги в домашна среда”

изтеглен файлESF_logo_BG

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”   BG 051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”

Проект „Звено за услуги в домашна среда – модел на социално включване в малките населени места”

 Договор № BG051PO001-5.1.04-0159-С0001

 

ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ „ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА”

На 30.06.2014 г. приключва Проект „Звено за услуги в домашна среда – модел на социално включване в малките населени места” по Договор № BG051PO001-5.1.04-0159-С0001 , изпълняван от Община „Тунджа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Проектът е на стойност 217 089,93 лева и  с продължителност 18 месеца – от 01.01.2013 г. до 30.06.2014 г., като през 12 месеца от тях се предоставят социалните дейности в домовете на ползвателите. Сумата, събрана от потребителски такси за предоставените услуги, възлиза на 17 000 лв. Териториалният обхват на проектните дейности включва всички 44 населените места на територията на Община „Тунджа“. Проектът надгражда услугите в домашна среда по Фаза 2 на схема за безвъзмездна помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейност „социален асистент” и „домашен помощник” чрез прилагане на нови подходи за почасово ползване на услуги в домашна среда на база лични нужди на потребителите. Целта на проекта бе създаване на социално предприятие за постигане на социален ефект чрез подобряване качеството на живот за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на услуги в домашна среда. Този проект е в отговор на редица социални проблеми в Община „Тунджа“, като бедността,  етностните различия, застаряване на населението, социалната изолация и др. Проектът е и в отговор на необходимостта социалните услуги да се адресират по подходящ начин към реалните потребности на хората в общността, които трудно се справят самостоятелно в ежедневието, поради тежки увреждания, соматични заболявания, липса на близки, така че да бъде гарантирана тяхната независимост и участие в обществения живот. С изпълнение на проекта се разширява дейността на Домашен социален патронаж – Тунджа,  чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда към него, за осигуряване на комплексно задоволяване на потребностите на лица, в т.ч. деца, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и в риск от социална изолация. Чрез предоставяните от „Звено за услуги в домашна среда” по проекта три типа почасови дейности – за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности, е осигурена грижа в домашна среда за 130 лица, в т. ч. 5 деца с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, а също така трудова заетост на 37 безработни лица в трудоспособна възраст, назначени като персонал за управление и предоставяне на услугите. Добавената стойност  на постигнатите резултати и надградения опит с реализиране на настоящия проект са изключително ценни в последователността и утвърждаването на приоритетите в социалната политика на община „Тунджа”. Заключителната пресконференция по проекта се проведе на 26.06.2014 г.

 Tundja

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и се реализира на територията на община “Тунджа”

                                                          ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!                                   

About the Author :