Приет е бюджетът на Стралджа за 2014 г.

DSC07513На 29-то заседание  в Стралджа  9 от присъстващите 16 съветници казаха „да” на бюджет 2014 и дадоха карт бланш на кмета Митко Андонов за изпълнението му. Изразявайки своята благодарност за взетото решение и подкрепа,  стралджанският кмет изрази надеждата, че общинска администрация и ОбС ще продължават да работят все така активно за реализиране на поставените цели  и постигане на по-добър живот в общината. „Годината няма да е от лесните, ще трябва да ограничаваме финансовите разходи,  да сме внимателни при изразходването на всеки лев. В същото време трябва да реагираме бързо и адекватно при кандидатстване с нови проекти по национални програми и европейски фондове, за да осигуряваме допълнителни средства в общината. Искрено се надявам да изпълним заложените в бюджета приходи, за да осигурим и разходите. За това ще помогне и Програмата за изпълнение на бюджета, която трябва да подготвим”, подчерта г-н Андонов. Приключвайки 2013 г. без просрочени задължения, през 2014 г. съгласно утвърдения бюджет община Стралджа ще разполага с приходи в размер на 8 105 111 лв. Приходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 4 627 408 лв. Планираните приходи за местни дейности са в размер на 3 477 703 лв. Общата изравнителна субсидия е 1 101 200 лв., от които за зимно поддържане и снегопочистване – 72 800 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности е 406 038 лв. В разходната си част бюджетът предвижда  5 090 118 лв. за делегирани държавни дейности. Инвестиционната програма е в размер на 805 400 лв., от които одобрението на целевата субсидия за капиталови разходи е 468 300 лв. Еднократните помощи, които ОбС гласува за разпределение по свое решение, са  заделени 18 000 лв.  Субсидиите за читалищата – 204 800 лв. Финансирането на мероприятия по масовата физкултура и спорт е в рамките на  3000 лв., разходите по културния календар – 20 000 лв. За спортните клубове са предвидени 107 000 лв. Както всяка година и сега в бюджетът е предвидено поевтиняване на храна 0,20 лв. за закуска на ученик и на дете от полудневните групи.  Размерът на храноден за ЦДГ и детска ясла е 2,00 лв., а в домашен социален патронаж – 1,60 лв. Утвърденият бюджет беше предварително обсъждан на заседанията на постоянните комисии,  а една част предложения за промени намериха  място в  проекта за бюджет. По този начин бяха повишени средствата за ремонт на улици в Зимница от 40 хил. лв. на 55 хил. лв., което удовлетвори представителите на най-голямото село в общината.

Надя Жечева 

About the Author :