Приемните дни в община Стралджа – ефективна форма за комуникация с гражданите

DSC02789Приемните дни, провеждани в община Стралджа и по селата в общината се утвърдиха като ефективна форма за комуникация с широк кръг граждани. Те са съществена част от политиката на общинското ръководство  за разширяване каналите за проучване на общественото мнение чрез анкети, телефонни допитвания, пощенски кутии, сайта на общината, изнесени приемни на кмета. Приемните дни се организират по предварително изготвени графици. Те се разпределят със заповед на кмета Митко Андонов и са включени в Хартата за правата на клиента, която е актуализирана през 2014 г. с въвеждане на предварително записване, което улеснява гражданите и пести времето им.

За отчетния период приемните дни са посетени от 705 граждани в Стралджа и още 378 в селата, което е увеличение с 3,6% за града и 9%, което означава, че посещаемостта има устойчива тенденция. Изнесените приемни  улесняват хората живеещи извън общинския център, не им се налага да пътуват и отделят време и средства, за да поставят своите въпроси и проблеми. Продължава тенденцията  за най-често поставяне на въпроса за заетост, следван от  проблема за сигурността и грижата  за самотноживеещите и болни хора. Това предизвика  още по-сериозно внимание към социалната политика  и допълване на Плана за социалните услуги с дейност „Разкриване на Дом за възрастни хора” в общината.

В своя отчет за 2014 г. по изпълнение на Програмата за управление на Община Стралджа г-н Андонов обърна внимание и на анкетните карти като успешно прилагана форма за проучване на общественото мнение. През 2014г. 149 граждани са попълнили анкетна карта  с мнение за качеството на обслужване, предлагана в Информационния център за услуги. Хубавото е , че преобладават позитивните мнения , общо 96%.

Постъпилите жалби за лошо администриране са само три и касаят обслужването в съставните села. Анализът и при тях доказва че демографската криза, обезлюдяването, отношенията в малката общност дават своя отпечатък върху  обслужването и всяко лично отношение  може да прерасне в недоволство  и жалба.  За да може да се осигури  относително равни възможности  за обслужване през новата година общината ще работи за въвеждане  и налагане на принципа на комплексно административно обслужване. Една такава новост  ще бъде съпътствана и от трудности, но има решимост  за адаптация  и повишено внимание към обслужване на гражданите в контекста на националното законодателство. През годината ще се работи  за осъществяване на стабилна интернет връзка във всички села и цифровизирани регистри.

About the Author :