Пресконференция за създаването на Кризисен център в община Ямбол

Ямбол, 08.07.2022 г.

В 14:00 часа на 11 юли, понеделник, в зала № 107 на Община Ямбол ще се проведе заключителна пресконференцията по проект: № BG16RFOP001-1.017-0003-С01„Създаване на Кризисен център в община Ямбол“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, част от процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

На пресконференцията екипът за организация и управление ще представи резултатите от изпълнението на проекта.

About the Author :

156 Comments to “Пресконференция за създаването на Кризисен център в община Ямбол”

Leave a reply