Преработващата промишленост и ресторантьорството с най-много заявени работни места през март

IMG_8210Регистрираните безработни в бюрата по труда от област Ямбол през март 2019 г. е 3663 души. Сравнението с предходния месец показва намаление от 165 човека (с 4.3%), което е характерно за този месец на годината, когато постепенно нараства предлагането на заетост, съобщи на брифинг Генка Киркова, началник отдел “Посреднически услуги” в Бюро по труда-Ямбол. Спрямо март 2018 г. се отчита намаление от 573 души или с 13.5%. В двете дирекции „Бюро по труда” – в Ямбол и Елхово, броят на безработните лица е съответно 2516 човека в Ямбол и 1147 – в Елхово, като в сравнение с миналия месец, броят на безработните лица в Ямбол е по-малък със 134 души, а в Елхово има по-слабо намаление – с 31 души. Спрямо март 2018 г. се отчита намаление и в двете дирекции ”Бюро по труда” – с 469 в Ямбол и с 104 в Елхово.

Равнището на безработица през месеца е 6.6%, като по този показател областта е на 13-то място по ниска безработица след област Хасково (6.3%) и пред област Кюстендил (7.7%). Спрямо предходния месец се отчита намаление с 0.3 процентни пункта, спрямо март 2018 г. има намаление с 1.0 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (5.9%) показва по-високо с 0.7 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, равнището на безработица през месеца е най-ниско в общините Ямбол (3.7%) и Тунджа (8.6%), а в Стралджа (13.1%), Елхово (13.5%) и Болярово (15.4%) то е по-високо. Спрямо февруари само в една от всички пет общини (Болярово) се отчита слаб ръст на равнището на безработица. Сравнението със същия месец на м.г. показва намаление на равнището на безработица във всички общини на областта, особено значително в Стралджа (с 4.5 процентни пункта).

През март 2019 г. в бюрата по труда от област Ямбол са заявени общо 470 работни места, от които 394 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с предходния месец броят на общо заявените работни места е по-голям с 226, почти изцяло поради увеличението на обявените места за първичния пазар (със 173), докато разкритите за вторичния са повече с 53. Спрямо март 2018 г. увеличението на общо обявените работни места е със 101, като за първичния пазар те са повече с 69, а за вторичния – с 32.

Отраслите, в които на първичния пазар през месеца са заявени повече работни места, са: “Преработваща промишленост” (116), “Хотелиерство и ресторантьорство” (81), “Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” (38), “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (37), “Селско, горско и рибно стопанство” (26), “Операции с недвижими имоти” (23). В преработващата промишленост, където са най-много, са в консервната и са свързани с преработката на спанак. В хотелиерството работните места са и по Черноморието.

Длъжностите, за които са обявени най-много работни места са за общ работник, работник, готвач, продавач-консултант, сервитьор, машинен оператор, пакетировач, сезонен работник, камериер/камериерка, зидар, мияч, тенекеджия, шофьор. Списъкът с търсените от работодателите професии се допълва от други професии, за които са обявени под 10 работни места.

Започналите работа безработни лица през месеца са общо 392, от които 322 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 70 безработни, като 14 от тях са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а 56 – по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

About the Author :