Преките чуждестранни инвестиции в Ямболска област са намалели с 10,3 %

imagesICNWVBPBПо окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2017 г. възлизат на 50.7 млн. евро, което е с 10.3% по-малко в сравнение с 2016 година.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 41.9 млн. евро, и в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 9.8 млн. евро.

Към 31.12.2017 г. област Ямбол се нарежда на 25-то място сред 28-те области в страната по размер на преки чуждестранни инвестиции.

В областта, с най-голям обем на ПЧИ е община Ямбол с 28.4 млн. евро, следвана от община Тунджа с 13.5 млн. евро.

По окончателни данни през 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са 239.4 млн. лeва и в сравнение с предходната година нарастват с 45.9%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 94.3 млн. лева, или 39.4% от общия обем на направените инвестиции през годината. Спрямо 2016 г. разходите за придобиване на ДМА в сектора се увеличават със 101.7%. В сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ инвестициите за ДМА са на стойност 67.2 млн. лева, или 28.1% от общия обем, като се отчита увеличение от 30.5% спрямо предходната година.

Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2017 г. по видове. С най-голям относителен дял са направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура – 44.8%, като спрямо 2016 г. делът им нараства с 11.6 пункта, както и на други разходи – с 4.4, и на земя – с 3.4 пункта. Намаление на относителния дял се отчита на вложените средства за сгради, строителни съоръжения и конструкции – с 11.2 пункта и на разходите за транспортни средства – с 8.2 пункта.

About the Author :

Leave a reply