През 2019 г. в Ямболска област практикуват 330 лекари и 629 медицински специалисти по здравни грижи
  1. Ямбол, 10.07.2020
  2. Статистически данни за здравеопазването в Ямболска област
  3. Лечебни заведения и леглови фон

Към 31.12.2019 г. в област Ямбол функционират 4 болници с 452 легла. От тях многопрофилните болници са 3 с 414 легла, като в сравнение с 2018 г. легловият фонд на многопрофилните болници се увеличава с 11.3%. В края на 2019 г. осигуреността на населението в областта с болнични легла е 385.2 на 100 000 души от населението, като спрямо 2018 г. тя се увеличава с 40.4 пункта.

Броят на лечебните заведения за извънболнична помощ към 31.12.2019 г. е 34 с 12 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В състава на заведенията са включени 24 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории, 9 медицински центрове и 1 диагностично-консултативен център.

През 2019 г. в област Ямбол функционират 2 други здравни заведения – център за спешна медицинска помощ и регионална здравна инспекция.

  1. Медицински персонал

В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения на област Ямбол практикуват общо 330 лекари, 85 лекари по дентална медицина и 629 медицински специалисти по здравни грижи, в т.ч. 382 медицински сестри (табл. 1).

  1. Медицински персонал в област Ямбол
2018 2019 2018 2019
брой на 10 000 души
Лекари 347 330 29.2 28.1
Лекари по дентална медицина 85 85 7.1 7.2
Медицински специалисти по здравни грижи 627 629 52.7 53.6
Акушерки 27 32 2.3 2.7
Фелдшери 74 79 6.2 6.7
Медицински сестри (всички профили) 394 382 33.1 32.6
Лаборанти (медицински и рентгенови) 74 72 6.2 6.1
Зъботехници 29 31 2.4 2.6
Други медицински специалисти 29 33 2.4 2.8
Население
На един лекар 343 356 x x
На един лекар по дентална медицина 1399 1380 x x

 Практикуващи лекари по пол и възраст 

Към 31.12.2019 г. разпределението на практикуващите лекари в област Ямбол по пол и възраст е следното:

  • Мъжете са 145 (43.9%), жените – 185 (56.1%).
  • Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 127, или 38.5%.
  • Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 19, или 5.8%, а най-

възрастните (на 65 и повече години) – 77, или 23.3%. 

Лекари по специалности

В структурата на лекарите по специалности[1] най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 69, или 20.9% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите специалност Кардиология – 26 (7.9%), лекари в спешна медицина – 18 (5.5%) и Акушерство и гинекология – 16, или 4.8%. 

Осигуреност с медицински персонал

Осигуреността с лекари за област Ямбол в края на 2019 г. е 28.1 на 10 000 души от населението, с лекари по дентална медицина – 7.2, а с медицински специалисти по здравни грижи – 53.6. Стойността на показателя осигуреност с лекари е по-ниска от тази за страната с 14.5 пункта, а осигуреността с лекари по дентална медицина – с 3.4 пункта.

[1] Разпределението на лекарите по специалности се отнася до практикуваната специалност. Включени са и лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ. Не са разпределени лекарите, които практикуват по повече от една специалност.

About the Author :

Leave a reply