НСИ провежда анкетно проучване „Изследване на насилието, основано на пол“

През ноември 2021 г. в изпълнение на Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 960467-2019-BG-GBV SURVEY-2 Националният статистически институт (НСИ) започва провеждането на анкетно проучване на средствата за провеждане на проекта „Изследване на насилието, основано на пол“.

Изследването се провежда при стриктно решение на изискванията на националното законодателство и методологическите изисквания на Европейската комисия. Това ще се проведе във всички държави – редове на ниския съюз, при единна методология и харизиран инструментариум, разработени и утвърдени от Евростат.

Основната цел е да се осигурят съпоставими статистически данни за разпространението на насилието, основано на пол, в страните от Европейския съюз. Обект на наблюдение са всички жени на възраст 18 – 74 години, членове на обикновените домакинства, попаднали в извадката.

Излъчена е извадка на случаен принцип от 144 домакинства в област Ямбол. Във всяко избрано домакинство ще бъде анкетирано само по едно лице – жена на възраст от 18 – 74 години, като изборът ѝ отново е случаен.

Основният метод за събиране на данни ще бъде персонално интервю „лице в лице“. Наблюдението се осъществява с участието на специално обучени анкетьори, служители в статистическите отдели на НСИ в цялата страна, които  ще се легитимират със служебна карта и ще представят писмо от председателя на НСИ. Предвид епидемиологичната обстановка в страната и за улеснение на респондентите е предвидена и възможност за самоанкетиране чрез уеб-базирано приложение, като всеки изразил желание ще получи индивидуално потребителско име и парола за вход в приложението.

Събраната информация ще бъде използвана само за статистически цели и нейната конфиденциалност се гарантира от разпоредбите на гл. Шеста, чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката.

Предварително благодарим на респондентите за сътрудничеството!

Повече информация относно изследването и участието на респондентите в него може да се получи от експертите в отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“ в НСИ всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. на телефони: 02/ 98 57 253, 02/ 98 57 459.

About the Author :

Leave a reply