Предстоящата сесия на Общински съвет-Болярово е със 17 точки в предварителния дневен ред

BoliarovoБолярово, 22.11.2017 г.

Сесия на Общинския съвет в Болярово с 18 точки в предварителния дневен ред е насрочена на 29 ноември. Предвидено е съветниците да се запознаят с отчет за работата на общинския вестник „Крайгранична искра“; с отчет за работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по закона за нотариусите и нотариалната дейност за 2017 г. Ще бъде обсъден годишен план за 2018 г. за ползването на дървесина от общинския горски фонд. Ще бъде разгледана организацията за работа на общинската администрация по изпълнението на разпоредбите на Закона за опазване на селското стопанство и административно-наказателната практика за периода 2016 г. и до октомври 2017 г. Съветниците ще се запознаят с концепция за развитие на културно-исторически туризъм в община Болярово. Следват докладни записки за ползването на широколистна и иглолистна дървесина от общинския горски фонд за нуждите на местното население. Общинските съветници ще бъдат запознати с отдаването под наем за 2017-2018 стопанска година на общински полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи. Включени са предложения за продажба на имоти в град Болярово и село Стефан Караджово. В дневния ред са включени още точки за: предложение от проведено заседание на общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД Ямбол“; издаване на разрешително от кмета на общината за водовземане на минерална вода в Стефан Караджово; одобряване на задание и даване на разрешение за изготвяне на проект на ПУП гр. Болярово; предварително съгласие за прокарване на външен водопровод в с. Иглика; даване разрешение за изработване проект за ПУП – парцеларен план – с. Иглика. Последните точки от дневния ред са за партньорство по проект „Топъл обяд“ за деца в неравностойно положение с бенефициент Областния съвет на БЧК; избиране допълнително на съветници в постоянната комисия по европейски програми, здравеопазване, социална политика, образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм при ОбС-Болярово.

About the Author :