Предстои ремонт на основното хидротехническо съоръжение на Ямбол

01Основното разделително съоръжение на р. Тунджа в границите на Ямбол, което регулира водния поток, минаващ през града, ще бъде ремонтирано със средства от държавния бюджет. Искането от страна на общината за финансова помощ за неотложен ремонт е одобрено с Постановление №96 на Министерски съвет. Общо 667 550 лева ще бъдат преведени като трансфер по бюджета на общината за ремонтно-възстановителни работи по преливник, водобоен кладенец и подпорна стена на съоръжението.

02Съоръжението в северозападната част на града е основното, което регулира притока на водни маси от р. Тунджа през града, като ги разпределя според нуждите по двата ръкава на реката и има предпазваща роля за евентуално заливане на градски територии от високи води. Проблем с нормалното му функциониране бе установен още през 2015 г., вследствие на рекордно високо ниво на р. Тунджа през зимния период. Тогава се констатира пропадане на земния насип между основния и облекчителния ръкав, извършени бяха проверки, включително и подводно обследване. Резултатите показаха висока степен на увреждане на разделителното съоръжение, като са засегнати конструктивни елементи, следствие на което през съоръжението преминаваше значително количество вода зад подпорната стена и е изнесен земният насип между двата ръкава. Създадена бе реална опасност от събаряне на подпорната стена и последващо разрушаване на цялото съоръжение. Това би довело до риск от преливане на дигите в рамките на града и поражения върху останалите мостове по течението на реката.

За извършването на ремонтните дейности по разделителното съоръжение предстои обявяване на конкурс за изпълнител.

About the Author :