Представят процедури, насочени към екологичната мрежа Натура 2000 и биоразнообразието

На 21 ноември 2019 г. (четвъртък), от 10.30 ч., в офиса на Областен информационен център – Ямбол на ул. „Търговска“ № 34 ще се проведе информационна среща с представители на общините и на неправителствените организации от област Ямбол.

Ще бъдат представени процедурите „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.

Предвидените финансови средства по процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ са за изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България, чрез планиране и провеждане на регионални информационни кампании.

По процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ ще бъдат подпомагани дейности за разработване/актуализиране на планове за действие за приоритетни видове, предмет на опазване в мрежата Натура 2000 с цел постигане на по-добра степен на съхраненост.

About the Author :

Leave a reply