Представиха Споразумението за партньорство пред Регионалния съвет за развитие

RSR_8.10.2014 007Заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район се проведе днес в Областна администрация под председателството на инж. Николай Пенев – областен управител на област Ямбол. Участие взеха заместник-министърът на труда и социалната политика Румяна Георгиева,  областни управители и кметове на общини в Югоизточен район, експерти от различни министерства, представители на Управляващите органи на Оперативните програми и Областен информационен център – Ямбол, на синдикални, браншови организации и на академичните среди.

На заседанието бе представена информация от Управляващите органи на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, относно напредъка в усвояването на структурните и кохезионни фондове в Югоизточен район /ЮИР/. Към месец октомври 2014 г. общият брой сключени договори по Оперативните програми в ЮИР е 1 052 бр., като те са на стойност 2 734 596 117 лв. Най-много проекти са сключени в област  Бургас – 372 бр., следвана от област Стара Загора – 332 бр., област Ямбол – 177 бр. и област Сливен – 150 бр.

RSR_8.10.2014 004С най-много проекти е ОП „Човешки ресурси” – 481 бр., а  с най-висок относителен дял от реализираните средства е ОП „Транспорт” с 36% (982 084 650 лв), ОП „Околна среда” – 32% (880 122 255 лв.) и ОП „Регионално развитие” – 17 % (452 560 033 лв.).

Управителят на Областен информационен център – Ямбол Мария Никова представи на членовете на РСР Споразумението за партньорство на Република България 2014 – 2020г. Това е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през следващия седемгодишен период. Споразумението определя четири стратегически приоритета, чрез които в страната да се изпълняват Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството. Това са: Образование, заетост, социално включване и здравеопазване за приобщаващ растеж; Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж; Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж и Добро управление и достъп до качествени обществени услуги.

Общият ресурс, на който България ще разчита за изпълнението на проекти по тези приоритети, е в размер на 15,860 млрд.евро.

На заседанието на Регионалния съвет бяха обсъдени и предстоящите дейности по изготвяне на Последваща оценка на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2007-2013 г. Тя ще представи точна информация на заинтересованите страни за общото въздействие и степента на постигане на целите и приоритетите за развитието на ЮИР, за ефективността и ефикасността на използваните ресурси. Резултатите от Последващата оценка  ще спомогнат за формулиране на изводи и препоръки относно необходимостта от актуализация на приетата стратегическа рамка за регионално развитие и провеждане на политиката за регионално и местно развитие от гледна точка на натрупания опит, актуалните проблеми, потенциала, възможностите и рисковете за периода до 2020г.

Членовете на Съвета обсъдиха и приеха Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район през 2015 г.

Участниците в заседанието се запознаха и с най-новата оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014 – 2020 г.  Програмата е на обща стойност  241 177 455 лева, а управляващ орган ще бъде Агенцията за социално подпомагане. По нея се предвижда предоставяне на хранителни продукти на лица с висок риск от бедност и осигуряване на хранителни продукти за разширяване и надграждане на дейността на обществените трапезарии.

По този начин ще бъдат постигнати конкретни резултати по отношение на мерките, предвидени в Националната стратегия за намаляване на бедността и ще бъде даден принос към изпълнение на препоръките към България по отношение на бедността и социалното включване.

 

 

About the Author :