Представиха оперативната програма за бизнеса

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДнес, на информационна среща с представители на регионални медии в Областен информационен център-Ямбол беше представена първата процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“. Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.   Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева. Силвия Бакалова, експерт в ОИЦ-Ямбол, презентира допустимите дейности по процедурата, които се отнасят до подобряване на производствените процеси, добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).   Всички останали документи са придружителни към формуляра за кандидатстване и се подават на хартиен носител на адреса на Управляващия орган – Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”. Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва: 1/ 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните  промишлени производства; 2/ 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства, и 3/ 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.   От днес до 19 май Министерство на икономиката стартира информационна кампания за разясняване на процедурата в шест областни града.

About the Author :