Представиха най-напредналата оперативна програма от новия период 2014-2020 г.

DSC05357На информационна среща с представители на регионални медии в Областен информационен център-Ямбол беше представена актуална информация за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Близо 60 % от средствата по ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 са предвидени за заетост, а 31% за борба с бедността и насърчаване на социалното включване. За новият програмен период по оперативната програма са заложени повече средства за тези приоритетни направления. С предвидените 2136 млн.лв., ОП РЧР 2014-2020 г. ще се допринесе за изпълнението и на целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”. Спрямо миналия програмен период, помощта за заетост се увеличава с 315 млн., а средствата за борба с бедността и насърчаване на социалното включване – с 276 млн. лв.

Осигуряването на повече и по-качествени работни места и подкрепата за активно социално включване на всички лица в неравностойно положение са основни акценти в новата ОПРЧР 2014-2020 г. Предвидени са инвестиции за по-високо качество на живот на децата, семействата с деца, възрастните и хора с уреждания и интегрирани мерки за уязвими етнически общности като роми, мигранти, лица с произход от други държави.

Станислава Иванова, експерт в ОИЦ-Ямбол презентира основните моменти от ОП „Развитие на човешките ресурси” и предстоящите процедури за кандидатстване, включени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОП РЧР за 2015 г. Предстоящите операции ще бъдат насочени към интеграция на пазара на труда на трайно безработни и по-възрастни безработни,  подобряване на качеството и ефективността на услугите на АЗ, квалификационни услуги и обучения за заети и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания. През т.г. се очаква да стартира и прием на проекти за транснационално сътрудничество, включващи и въвеждане на социални иновации. За настоящия програмен период се предвижда работодателите да могат да наемат безработни младежи и безработни лица над 29 годишна възраст по програмата, която ще финансира 50 процента от разходите за възнаграждения и осигуровки на наетите лица за период до 12 месеца. За 2015 г. е планирано също фирмите да могат да кандидатстват с проекти за квалификационни услуги и обучения на заети лица обясни още експертът от Областния информационен център.

About the Author :