Представиха възможностите по Програмата за развитие на селските райони

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ периода 17 – 26 май 2016г. Областен информационен център – Ямбол проведе цикъл от информационни срещи в петте общини на област Ямбол. Тема на събитията беше „Възможности по Програмата за развитие на селските райони през 2016 г.”.

Представени бяха 6 от подмерките, включени в индикативния график за прием на заявления през тази година. Четири от тях бяха насочени към земеделските производители.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПървата презентирана подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата.

Последва подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, която ще инвестира в подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОсобен интерес предизвика подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, която включва инвестиции в малкото стопанство, свързани с неговото развитие и модернизация. С прилагането на подмярката се цели икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСледващите представени подмерки бяха 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с бенефициенти общини, ЮЛНЦ, читалища и ВиК оператори; 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ с бенефициенти местните поделения на вероизповеданията и мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПровеждането на подобни информационни срещи цели разпространението на навременна, полезна и конкретна информация, която да даде възможност на все повече допустими бенефициенти да се възползват от европейското финансиране и да развият своята инфраструктура и дейност.

About the Author :