Председателят на Окръжен съд – Ямбол Васил Петков: По натовареност Ямболски окръжен съд се нарежда на 15-то място

DSC01433–  Каква е оценката ви за работата на съдилищата в Ямболски съдебен район за 2017 г.?

–   За миналата година съдилищата са разгледали над 10 000 дела, като приключилите от тях с решения в 3-месечен срок са над 90 %. В сравнение с 2016 г. има увеличение с над 1300 дела, които се дължат основно на постъпленията в Районен съд – Ямбол. През 2017 г. съдилищата са осъдили 712 лица и са оправдали 18 лица. През годината бяха извършени проверки от Инспектората на Висшия съдебен съвет, от Апелативен съд – Бургас, а Окръжен съд – Ямбол провери районните съдилища и всички резултати са отлични и без забележки. Мисля, че през 2017 г. съдилищата се справиха добре с работата си, целта ни е през 2018 г. да запазим тези резултати.

–  Каква е натовареността на съдиите?

–  Окръжен съд – Ямбол е с натовареност около 8,5 дела на съдия месечно, което е напълно съизмеримо с другите окръжни съдилища. На 15-то място сме по натовареност от 29 съдилища, най-натоварени от тях са Софийски градски съд и Специализирания наказателен съд.

Нашата натовареност е по-малко от средната за страната, но е съизмерима с останалите окръжни съдилища. Най-натоварен съд в района е Районен съд – Ямбол с натовареност около 40 дела на съдия месечно. Това е сериозна натовареност и в съответствие с областните районни съдилища е в челото и там Софийски районен съд е най-натоварен. Най-голямата натовареност идва от заповедните производства в районните съдилища.

– Има ли развитие по проекта за съдебна карта на страната?

–  На този етап няма развитие, още се правят анализи от ВСС. В по-напреднал стадий е реформата в прокуратурата, но и там процесът не е финализиран. При тях най-вероятно ще се върви към създаване на една районна прокуратура тази в Ямбол с териториални отделения в Елхово и в Тополовград.

–  Има ли по-малък съд в нашия съдебен район, който да е заплашен от закриване?

–   Към момента няма никаква заплаха от закриване на някой от съдилищата в района, особено в контекста на достъпа до правосъдие.

–   Има ли проблеми в нашия съдебен район?

–   Няма значителни и непреодолими проблеми, има резерви в работата на съдилищата по качеството на съдебните актове и в намаляне на процента на отменените актове. Той е много малък, но винаги това е основната задача на съдията.

–  Попълнен ли е щатът на съдилищата?

–  Щатът на Окръжен съд – Ямбол не е попълнен. В моментът има вакантна длъжност за окръжен съдия и за младши съдия. Младши съдия има избран и в момента е на обучение в Националния институт на правосъдието и вероятно юни ще започне работа. В районен съд – Ямбол има една свободна съдийска длъжност и в момента тече конкурс по преместване.

About the Author :