Предложение за проект “Визия за България”

Marieta-2Запознах се с  Проект „Визия за България“ и правя конкретно предложение, което касае раздел  III Регионално развитие на документа. Предлагам бъдещите региони за планиране  да се обособят като административни структури. Те да имат самостоятелен бюджет и да се  управляват от служители от висок ранг- министри. Те да са в състава на Министерски съвет.  Това ще постави под въпрос съществуването на областните управители, със сегашните си задължения. Практиката показва, че областните управи са ненужни структури и се поддържат администрации, които не вършат ефективна работа.  Ако се създадат посочените по- горе регионални структури, областните управи, ако ги има, трябва да се ограничат до минимален състав, и да имат по- скоро оперативни  функции, а не управленски.

Мотиви за това предложение:

В действащия в момента  Закон за регионалното развитие са конкретизирани районите на планиране. Описани са целите за социално и икономическо сближаване, за балансирано и устойчиво интегрирано развитие. Основен инструмент за постигане на тези цели са Регионалните планове за развитие на районите за планиране, а тяхното изпълнение се осъществява чрез Регионалните съвети  за развитие към всеки район на планиране.

Мониторинговите доклади за изпълнение на Регионалните планове за развитие отчитат през всичките години от действия на закона, няколко проблема, като основните  са:

        Липса на средства за изпълнение на регионалните планове за развитие;

        Липса на средства за функциониране на Регионалните съвети за развитие.

Не решаването на тези проблеми през годините предопределя и неуспеха на реализацията на Регионалните планове за развитие. Не могат да се постигнат заложените в закона цели, а от там и няма ефект върху обществото- не се „изглажда дисбаланса“ вътре в районите.

              Постигането на целите на закона, в този му или в друг вид, би се осъществило при наличие на административно управление, ангажирано с изпълнение на конкретните приоритети, заложени в плановете на развитие. То трябва да има на разположение бюджет, с който да оперира и ръководител-от висок ранг, който да има възможността да реализира реално регионално управление.

              Цитат от „Визия за България“: „Ако искаме да дадем  ефективно решение на проблеми като доходи, качество на образование, качество на здравеопазване, то следва да пречупим нашите политики през регионите“. А политиките се реализират със средства и качествено управление.

 Използвам възможността да предложа и коментар за териториалния обхват на районите за планиране. Обсъждането, което МРРБ прави през настоящата година за промяна на обхвата на районите за планиране, показва, че има отпор на някои от идеите им.  Към настоящия момент Ямбол е в Югоизточен район на планиране, заедно с Бургас, Сливен и Стара Загора. За нас няма да е добър вариант да сме в район, в който са Бургас и Варна заедно, както е един от вариантите на министерството. Сегашната ситуация ни устройва донякъде , но евентуална промяна – Ямбол, Сливен, Стара Загора и Пловдив, също може да се обсъжда. Ямболският район е земеделски и посоката към Пловдив, би била обяснима. Териториално граничим с Бургаска област, но тя е насочена към туризма, който не е икономическия сектор, на който разчита  Ямболска област за развитието си.

             

инж. Мариета Сивкова

Общински съветник от БСП в Общински съвет Ямбол

 

About the Author :

Leave a reply